Provinciaal Inpassingsplan HOV in 't Gooi

De betrokken gemeenten en de provincie hebben besloten om een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen. Het PIP legt de bestemming van een gebied, dat zoals hier over verschillende gemeentegrenzen loopt, en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Een PIP is eigenlijk een ‘provinciaal bestemmingsplan’

Procedure van PIP

De provincie Noord-Holland start met een planologische procedure om te komen tot een PIP. Deze procedure start nadat het besluit over de bestuursovereenkomst is genomen.

Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten om te reageren op de plannen:

  1. zienswijze op ontwerp inpassingsplan
  2. beroep tegen het vastgestelde inpassingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (dit kan alleen als een zienswijze op het ontwerp PIP is ingediend).

Voor het tracédeel bij Eemnes wordt het bestemmingsplan Buitenrand Eemnes aangepast

Via bekendmakingen in huis-aan-huisbladen, informatieavonden en de website HOV in ’t Gooi blijven inwoners op de hoogte van de procedure en de momenten waarop zij kunnen reageren. Als het PIP is afgerond, zijn er voor de uitvoering nog diverse vergunningen en bijvoorbeeld verkeersbesluiten nodig. Tegen een vergunning of besluit kan bezwaar worden gemaakt bij gemeente of provincie.

Ontwerp PIP HOV in ’t Gooi

De aanleg van het HOV-tracé past niet binnen de geldende bestemmingsplannen van de betrokken Noord-Hollandse gemeenten. Gezien het regionale karakter van het tracé, en het belang om de bereikbaarheid van de regio in de toekomst te verbeteren, is een Ontwerp PIP opgesteld voor het tracé in Laren en Hilversum. Het HOV-tracé in Eemnes is opgenomen in bestemmingsplan Buitenrand van de gemeente Eemnes en valt daarom buiten dit inpassingsplan. Het PIP voor het deel Huizen/ Blaricum volgt later, omdat de gemeente Huizen momenteel onderzoekt op welke manier zij invulling willen geven aan de hoogwaardige busverbinding in haar gemeente. De gemeente Huizen blijft een hoogwaardige busverbinding in de regio wenselijk vinden. Met het PIP wordt de realisatie van het project planologisch mogelijk gemaakt.

Wet geluidshinder

Bij de vaststelling van het PIP dient de Wet geluidhinder in acht te worden genomen. Er is daarom onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen. Tegelijk met het ontwerp-PIP lag ook het Ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder [link invoegen naar documenten] ter inzage. Hierin staat vermeld voor welke panden langs het tracé een hogere waarde van de geluidsbelasting wordt vastgesteld. Het betreft 89 adressen. De provincie is bevoegd gezag voor 1 adres, de gemeente Hilversum voor 88 adressen.

Reageren op besluiten

Van 11 december 2015 tot en met 21 januari 2016 kon u reageren op beide ontwerpbesluiten. Op het ontwerp-PIP kon iedereen een zienswijze indienen. Op het ontwerpbesluit Hogere Waarden kon dat alleen door belanghebbenden worden gedaan. Alle ingediende zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve PIP en het bijbehorende besluit voor hogere geluidswaarden. Dit zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2016 gebeuren. Alle zienswijzen worden van een reactie voorzien in de Nota van Beantwoording. Hierin wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot het wijzigen van het inpassingsplan.

In de Inspraakwijzer (pdf - 45 kb) vindt u meer informatie over het indienen van zienswijzen.

Bewonersavonden

Op donderdag 7 januari en woensdag 13 januari 2016 waren er bewonersavonden over het Ontwerp PIP en het Ontwerpbesluit Hogere Waarden. Belangstellenden konden hier terecht met al hun vragen over Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ‘t Gooi, over de PIP-procedure en over het indienen van een zienswijze. De PIP-stukken en alle bijlagen waren gedurende de hele periode van de terinzagelegging te vinden op de website van Noord-Holland, zodat men zich goed op de avonden kon voorbereiden.

 

 

Uitgelicht

PIP HOV in 't Gooi