Schade en nadeel

De realisatie van HOV in ‘t Gooi is veelomvattend: er wordt op verschillende plaatsen langs het toekomstig tracé gewerkt met steeds een andere omgeving om rekening mee te houden. Uiteraard informeren we inwoners op tijd en zo volledig mogelijk. Zo proberen we overlast te voorkomen. Dat neemt niet weg dat er schade kan ontstaan of dat er op een andere manier nadeel kan worden ondervonden van het project.

Klacht versus melding

Heeft u overlast als gevolg van de uitvoering van het project HOV in ’t Gooi maar geen aanwijsbare schade, dan spreken we van een klacht. Heeft u wel aanwijsbare schade? Dan kunt u uw schade melden. In beide gevallen neemt u contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via telefoonnummer: 0800-0200 600 of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bouwschade of nadeel

  • bouwschade: materiële schade aan eigendommen door bouwwerkzaamheden in het kader van HOV in ’t Gooi.
  • nadeel: onevenredige schade voor bewoners of bedrijven door rechtmatige besluiten en/of uitvoeringshandelingen in het kader van HOV in ’t Gooi.

Schadevergoeding

In het geval van bouwschade kunt u bij de provincie schadevergoeding aanvragen. Dit kan met het digitale schadeclaimformulier. Voor meer informatie over de procedure en het formulier zie: Uitleg schadeclaimformulier (pdf, 227 kB).

Nadeelcompensatie

Normaliter worden de gevolgen van rechtmatige besluiten en/of uitvoeringshandelingen geschaard onder ‘normaal maatschappelijk risico’ waarbij de nadelige gevolgen voor rekening zijn van degene die de schade lijdt. In sommige gevallen wordt het individueel belang zodanig zwaar getroffen, dat de daaruit voortvloeiende schade onevenredig is. In dat geval komt de schade, onder voorwaarden, voor tegemoetkoming in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade als gevolg van omleidingen of het tijdelijk onbereikbaar door afsluitingen. Op de behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie is de Regeling Nadeelcompensatie Infrastructurele Werken provincie Noord-Holland 2007 (d.d. 1 maart 2007) van toepassing.

Een verzoek om compensatie dient binnen 5 jaar nadat de schade bekend is geworden of veroorzaakt is, ingediend te worden. Het recht op vergoeding vervalt als verzoeker de kans op schade redelijkerwijs had kunnen voorzien op het moment dat het besluit om te investeren werd genomen, of als de schade is ontstaan doordat verzoeker verzuimd heeft tijdig maatregelen te treffen.

Verzoek om compensatie

Uw ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor een verzoek tot nadeelcompensatie is welkom bij:
Provincie Noord-Holland
Projectbureau HOV in ‘t Gooi
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Een onafhankelijke beoordelingscommissie brengt een advies uit. Het college van Gedeputeerde Staten neemt tenslotte een besluit over het verzoek.