Inspraak

In de zomer van 2018 is het ontwerp voor de (weg)inrichting gereed gekomen. In september 2018 is gestart met het doorlopen van de Ruimtelijke Ordening (RO) fase zoals diverse procedures en het aanvragen van vergunningen.

Aanpassingen in Ontwerpbestemmingsplannen gemeenten Opmeer en Hollands Kroon

De provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid van de N239 tussen Aartswoud en Winkel verhogen. Naast groot onderhoud worden twee rotondes, een fietsbrug en een fietsoversteek aangelegd. Deze maatregelen passen niet binnen de geldende bestemmingsplannen. Hiervoor moet de bestemming verkeer verruimd worden.

Achtergrond

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Maatregelen N239 gemeente Opmeer” heeft met ingang van 4 oktober 2018, voor een periode van 6 weken, voor een ieder voor inspraak ter inzage gelegen. De inspraakreacties hebben geleid tot een ander ontwerp van de rotonde Zuiderzeestraat waarbij de rotonde circa 4,5 meter in noord-westelijke richting is opgeschoven en de fietspaden rondom de rotonde zijn komen te liggen. Voor een volledig overzicht is hiernaast de Reactienota inspraak en vooroverleg N239 Opmeer te raadplegen.

De inspraakreacties hebben geresulteerd in de (aangepaste) ontwerp-bestemmingsplannen “Maatregelen N239 gemeente Opmeer” en “Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon”. Beide ontwerp-bestemmingsplannen lagen 6 weken ter inzage. Iedereen kon hiertegen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Ter inzage ontwerp-bestemmingsplannen

Het ontwerp-bestemmingsplan “Maatregelen N239 gemeente Opmeer” heeft van 9 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Het ontwerp-bestemmingsplan ”Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon” heeft van 9 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' is met het besluit van 14 november 2019 vastgesteld en heeft van vrijdag 17 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen en is inmiddels onherroepelijk.

Het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon' is met het besluit van 16 april 2020 vastgesteld en ligt met ingang van 1 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. 

Kijk voor meer informatie over deze bestemmingsplanprocedures en de mogelijkheid tot inspraak op de websites van de gemeenten Opmeer en Hollands Kroon  

Uitgelicht

Downloads