Inspraak

In de zomer van 2018 is het ontwerp voor de (weg)inrichting gereed gekomen. In september 2018 is gestart met het doorlopen van de Ruimtelijke Ordening (RO) fase zoals diverse procedures en het aanvragen van vergunningen.

Aanpassingen in Ontwerpbestemmingsplannen gemeenten Opmeer en Hollands Kroon

De provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid van de N239 tussen Aartswoud en Winkel verhogen. Naast groot onderhoud worden twee rotondes, een fietsbrug en een fietsoversteek aangelegd. Deze maatregelen passen niet binnen de geldende bestemmingsplannen. Hiervoor moet de bestemming verkeer verruimd worden.

Achtergrond

Het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' lag van 4 oktober 2018 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage. Door de inspraakreacties is ontwerp van de rotonde Zuiderzeestraat aangepast: de rotonde is circa 4,5 meter in noord-westelijke richting opgeschoven en de fietspaden zijn rondom de rotonde komen te liggen. Voor een volledig overzicht kunt u hiernaast de Reactienota inspraak en vooroverleg N239 Opmeer raadplegen.

De inspraakreacties hebben geresulteerd in de (aangepaste) ontwerp-bestemmingsplannen 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' en 'Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon'. Het ontwerp-bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' lag ook van 9 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerp-bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon' lag van 9 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' is met het besluit van 14 november 2019 vastgesteld en lag van 17 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon' is met het besluit van 16 april 2020 vastgesteld en lag van 1 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Kijk voor meer informatie over de bestemmingsplanprocedures op de websites van de gemeenten Opmeer en Hollands Kroon  

Uitgelicht

Downloads