Over het tracé

Lees en bekijk hoe de toekomstige N23 Westfrisiaweg er uit gaat zien:

  1. Toekomstige weg in Heerhugowaard
  2. Toekomstige weg in Koggenland
  3. Toekomstige weg in Hoorn
  4. Toekomstige weg in Medemblik
  5. Toekomstige weg in Drechterland
  6. Toekomstige weg in Stede Broec
  7. Toekomstige weg in Enkhuizen

Toekomstige weg in Heerhugowaard

Bekijk de toekomstige weg in Heerhugowaard op de interactieve kaart

De onderdoorgang onder het spoor is al gereed. De N23 Westfrisiaweg gaat onder de Middenweg door en daarna verder als 80-kilometerweg. De kruising bij de Molenweg wordt zodanig aangelegd dat er alleen nog doorgaand fietsverkeer mogelijk is over de Molenweg en geen doorgaand autoverkeer. De weg gaat onder de spoorlijn door en sluit bij de Ringvaart met een rotonde aan op de Krusemanlaan (N507).

Kamerlingh Onnesweg

Vanaf de N242 loopt het meest westelijke deel van het tracé over de Kamerlingh Onnesweg in Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard past deze weg op een aantal punten aan. Deze aanpassingen maken wel onderdeel uit van het nieuwe tracé, maar niet van het project N23 Westfrisiaweg. Het tracé kruist vervolgens de spoorlijn van de verbinding Almaar - Den Helder en gaat daar onderdoor. Deze onderdoorgang is al gerealiseerd. De weg wordt aan de oostkant op deze onderdoorgang aangesloten. Vervolgens wordt via een verkeersplein mogelijk gemaakt om wegen uit de omgeving op het tracé van de N23 Westfrisiaweg aan te sluiten. Op dit deel van het tracé geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Hier eindigt het project van de gemeente Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard werkt sinds het najaar van 2013 aan de benodigde aanpassingen.

Onderdoorgang Middenweg

De Middenweg is een karakteristieke Noord-Hollandse lintbebouwing met aan weerszijden van de weg vrijstaande huizen en boerderijen. Om dit te behouden gaat het tracé van de N23 Westfrisiaweg onder de Middenweg door. Er komen geen op- en afritten naar en van de Middenweg. In de toekomstige situatie is de Middenweg te bereiken door een nieuw te realiseren rotonde ten westen van de Ringvaart (Oostdijk). Deze rotonde maakt het mogelijk ‘De Braken’ verlaten in de richting van de Krusemanlaan en via de Krusemanlaan op de Middenweg te komen. Vanaf dit deel van het tracé geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.

Onderdoorgang spoor

Vanuit de westelijke richting kruist de N23 Westfrisiaweg na de Molenweg voor de tweede maal een spoorlijn. Dit is de spoorlijn van de verbinding tussen Heerhugowaard - Hoorn. Ook hier gaat de weg onder het spoor door. Het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen is één van de bouwstenen om de doorstroming van het verkeer op de weg en van het kruisend verkeer te verbeteren.

De onderdoorgang bij de spoorlijn van de verbinding Heerhugowaard - Hoorn is een onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg. Voor deze spoorkruisingen verzorgt ProRail de 'casco' bouw. ProRail voert het werk in eigen beheer uit. ProRail stelt het contract op en selecteert de aannemer. De provincie Noord-Holland is echter wel intensief betrokken bij het ontwerp en de engineering van de spoorkruising en bij het inzichtelijk maken van de raakvlakken tussen de werkzaamheden van beide partijen. De betrokkenheid van de provincie wordt tijdens de verdere realisatie voortgezet.

Aansluiting Braken

Ten westen van de Oostdijk en de Ringvaart sluit de bestaande Krusemanlaan (N507) aan op de N23 Westfrisiaweg. Daar wordt een rotonde aangelegd. Bij deze rotonde leggen we ten zuiden van de N23 Westfrisiaweg een nieuw fietspad naar Obdam aan. Dit fietspad gaat met een fietsbrug over de Oostdijk en de Ringvaart. Vanaf de rotonde bij de Krusemanlaan wordt aan de zuidkant van de N23 Westfrisiaweg een parallelweg voor langzaam verkeer aangelegd. Deze parallelweg sluit aan op de Oostdijk waar langzaam verkeer onder de N23 Westfrisiaweg door kan. Vanaf de Oostdijk loopt de parallelweg ten noorden van de N23 Westfrisiaweg verder naar Obdam. Dit is een deel van een groot aantal kilometers aan parallelwegen, die in het westelijk deel van de N23 Westfrisiaweg worden aangelegd. Het langzaam verkeer rijdt zo gescheiden van het snellere verkeer.

Toekomstige weg in Koggenland

Bekijk de toekomstige weg in Obdam op de interactieve kaart

Bekijk de toekomstige weg in Avenhorn op de interactieve kaart

De bestaande verbinding tussen Heerhugowaard en Avenhorn (de huidige N507, 'de Braken') wordt een 80-kilometerweg. Langs de hoofdrijbaan komen parallelwegen voor het langzaam verkeer. De parallelweg wordt zes meter breed met voldoende ruimte voor een fietsstrook. Tussen Heerhugowaard en Obdam komt aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan een vrijliggend fietspad en tussen Wogmeer en Spierdijk komt aan de noordzijde van de hoofdrijbaan een vrijliggend fietspad.

De Weerestraat en de Dorpsstraat in Obdam sluiten met rotondes aan op de N23 Westfrisiaweg. Ook bij Wogmeer, Spierdijk (Zuidspierdijkerweg) en Berkhout/Avenhorn (Westeinde en Vredemakersweg) komen rotondes. Daarnaast wordt de aansluiting op de A7 sterk verbeterd.

Fietspaden

Op het deel van het tracé dat vanuit westelijke richting gezien voert van Obdam naar Avenhorn komt een aantal voorzieningen voor fietsers. Tussen de Weerestraat en Dorpsstraat van Obdam komt ten noorden van de weg een fietspad. Aan dezelfde kant van de weg komt tussen Wogmeer en Spierdijk ook een fietspad. Fietstunnels leggen we aan bij vijf rotondes: bij de kruising met de Weerestraat en die met de Dorpsstraat in Obdam, bij Spierdijk en die met Westeinde en de Vredemakersweg in Avenhorn.

Parallelwegen

Parallelwegen voor langzaam verkeer zijn een belangrijke verbetering voor de doorstroming. Landbouwverkeer hoeft geen gebruik meer te maken van de hoofdrijbaan. Het doorgaande autoverkeer ondervindt daardoor minder hinder en landbouwers zelf hebben betere en veiligere routes tot hun beschikking. De parellelwegen worden zes meter breed. Daardoor is er voldoende ruimte voor een fietsstrook en kunnen fietsers daar veilig gebruik van maken.

Op het deel tussen Obdam en de aansluiting op de A7 na Avenhorn legt de provincie een groot aantal kilometers aan parallelwegen aan. Tussen Obdam en Wogmeer komen aan beide zijden van de N23 Westfrisiaweg parallelwegen. Die parallelwegen sluiten aan op de rotondes bij de Dorpsstraat (Obdam) en Wogmeer.

Vanaf de rotonde bij Wogmeer komt een parallelweg ten zuiden van de hoofdrijbaan. Die sluit aan op de rotonde bij Spierdijk. Van daaruit loopt de parallelweg ten noorden van de N23 Westfrisiaweg via de rotonde bij Westeinde (Avenhorn) door tot de rotonde bij de Vredemakersweg (Avenhorn).

Tussen Avenhorn en de A7 komen parallelwegen aan de noordzijde van de weg. Er komt een directe verbinding ten noorden van de bebouwing tussen de rotonde bij de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg. Tussen de kruising met de N243 bij Grosthuizen en de A7 komt een parallelweg aan de noordkant, die op een aantal punten aansluit op de hoofdrijbaan.

Rotondes Obdam

De kruising van De Braken met de Weerestraat wordt veranderd in een rotonde. Aan de westzijde en oostzijde van deze rotonde worden de rijbanen gescheiden door middel van een middenberm en middengeleider. Aan de noordzijde sluit de rotonde aan op de Weerestraat en aan de zuidzijde op de Butter. Ter hoogte van de aansluiting op de Weerestraat worden aan beide zijden hiervan erfontsluitingen gerealiseerd.

Langs de noordzijde en gedeeltelijk langs de zuidzijde van De Braken worden watergangen aangelegd. Verder ten oosten van de rotonde, ter hoogte van de Dorpsstraat in de richting van Spierdijk, worden erfontsluitingen op de parallelweg gerealiseerd, ten behoeve van de aan de parallelweg liggende percelen.

De kruising van De Braken met de Dorpsstraat in Obdam wordt circa 200 meter naar het oosten verplaatst en verandert in een rotonde. Aan de noordzijde sluit de nieuwe weg/kruising naar de bestaande Dorpsstraat tevens aan op de Laan van Meerweijde.

Rotonde Wogmeer

De kruising van de N23 Westfrisiaweg bij Wogmeer wordt aangelegd als rotonde.

Rotonde Spierdijk

De kruising van de N23 Westfrisiaweg met de Spierdijkerweg bij Spierdijk wordt vormgegeven door een rotonde. Op deze rotonde sluit ten noorden van de weg het vrijliggend fietspad tussen Wogmeer en Spierdijk aan. Aan de zuidzijde sluit de parallelweg voor het langzaam verkeer er op aan. Bij de rotonde komt een fietstunnel onder de N23 Westfrisiaweg door.

Rotondes Avenhorn/Berkhout

Ten noordwesten van Avenhorn kruist de N23 Westfrisiaweg het Westeinde, bij Berkhout. Die kruising wordt ook als rotonde vormgegeven. Een tweede rotonde komt bij de kruising met de Vredemakersweg. Bij beide rotondes komt een fietstunnel. Vanaf de rotonde bij Spierdijk komt een parallelweg ten noorden van de N23 Westfrisiaweg. Die sluit aan op de rotonde bij Westeinde (Berkhout) en gaat door tot de rotonde bij de Vredemakersweg (Avenhorn). Tussen Avenhorn en de A7 komen parallelwegen aan de noordzijde van de weg. Er komt een directe verbinding ten noorden van de bebouwing tussen de rotonde bij de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg.

Jaagweg

De N247, de weg tussen Avenhorn en de A7 (Jaagweg) zal worden verdubbeld tot 2x2 rijstroken. De aansluiting met de N243 bij Avenhorn wordt zodanig aangepast dat de N23 Westfrisiaweg de doorgaande route vormt en de aansluiting van de N243 aanhaakt op de doorgaande weg. Vanaf de Jaagweg komen meerdere ontsluitingen. Het nog te ontwikkelen bedrijventerrein 'Distriport' zal rechtstreeks worden ontsloten op de N23. Tussen de kruising met de N243 bij Grosthuizen en de A7 komt een parallelweg ten noorden van de N23, die op een aantal punten aansluit op de hoofdrijbaan.

Aansluiting A7

De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg op de A7 wordt aangepast om de doorstroming te verbeteren. Aan de oostzijde van de A7 worden de op- en afritten meer naar het zuiden verplaatst. Hiervoor wordt ook een deel van de N247 aangepast. Aan de westzijde van de A7 wordt de afrit voor verkeer komend uit noordelijke richting aangepast en beter aangesloten op de N23 Westfrisiaweg.

Toekomstige weg in Hoorn

Bekijk de toekomstige weg in Hoorn op de interactieve kaart

Vanaf de A7 tot aan de Raadhuislaan in Stede Broec wordt de huidige N302 Westfrisiaweg een 100-kilometerweg. De capaciteit wordt verdubbeld naar 2x2 rijstroken. De aansluiting op de A7 wordt zodanig aangepast dat de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. Er komen 3 ongelijkvloerse kruisingen: met de Wogmergouw, de Oostergouw en de Strip. De kruising met de Museumstoomtram blijft ook in de toekomst gelijkvloers.

Aansluiting A7

De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg op de A7 wordt geheel ongelijkvloers. Deze aansluiting wordt opgewaardeerd naar een verbinding tussen een nationale (A7) en een regionale stroomweg (N23 Westfrisiaweg). Door een zogeheten ‘klaverbladconstructie’ kan alle verkeer vlot en veilig doorrijden. De fietstunnel onder de N23 Westfrisiaweg, gelegen tussen de A7 en de Wogmergouw blijft gehandhaafd en wordt verlengd. Fietsers tussen Hoorn en Medemblik maken hiervan intensief gebruik.

Aansluiting Wogmergouw

De aansluiting Wogmergouw is ongelijkvloers. De Wogmergouw wordt door een halfklaverblad aangesloten op de N23 Westfrisiaweg. De N23 Westfrisiaweg gaat over de Wogmergouw heen. De kruisingen met de op- en afritten worden uitgevoerd met rotondes. Onder het aan te leggen viaduct Wogmergouw wordt aan de westzijde een vrijliggende fietsverbinding tussen Hoorn en Medemblik aangelegd.

Kruising Museumstoomtram

De kruising van de N23 Westfrisiaweg met de spoorovergang van de Museumstoomtram blijft ook in de toekomst gelijkvloers. Dit geldt ook voor de naastgelegen spoorovergang Zwaagdijk. De kruising van de spoorovergang op de N23 Westfrisiaweg wordt geregeld met matrixborden boven de weg (borden die aangeven dat de snelheid aangepast moet worden) en door middel van Automatische Halve Overweg-Bomen (AHOB). Als de tram de weg kruist, stopt het verkeer op de N23 Westfrisiaweg voor de overgang.

De passage van de overweg Zwaagdijk gebeurt tot op heden door middel van een begeleider van de stroomtram die met een rode vlag zwaait - bij nacht rood licht - om duidelijk te maken dat het verkeer op de Zwaagdijk dient te stoppen, om de stroomtram te laten passeren. Deze handeling wordt vervangen door het plaatsen van AHOB’s. Het aantal passages van de Museumstoomtram is beperkt. De Museumstoomtram maakt in het rijseizoen enkele malen per dag gebruik van de overgang, hoofdzakelijk buiten de spits.

Kruising Oostergouw

De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg op de Oostergouw is ongelijkvloers. Dat gebeurt door een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting. De toe- en afritten liggen allemaal in het verlengde van de rijrichting op de N23 Westfrisiaweg. De aansluiting ontleent zijn naam aan de gemeente waar hij ooit als eerste werd toegepast, Haarlemmermeer. De Oostergouw blijft op maaiveld en de N23 Westfrisiaweg gaat erover heen. De kruisingen met de op- en afritten worden, met uitzondering van de afrit naar de Oostergouw vanaf de A7, uitgevoerd met verkeerslichten. Fietsers kruisen de N23 Westfrisiaweg ongelijkvloers. De kruising met de op- en afritten wordt geregeld met verkeerslichten.

Aansluiting de Strip en Rijweg

De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg op De Strip is ongelijkvloers. De Strip wordt door een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting aangesloten. De toe- en afritten liggen allemaal in het verlengde van de rijrichting op de N23 Westfrisiaweg. De aansluiting ontleent zijn naam aan de gemeente Haarlemmermeer waar zij ooit als eerste werd toegepast. De Strip blijft op maaiveld en de N23 Westfrisiaweg gaat erover heen. De kruisingen met de op- en afritten worden uitgevoerd in de vorm van rotondes. De kruising van de N23 Westfrisiaweg met de Rijweg wordt ongelijkvloers. De N23 Westfrisiaweg blijft op maaiveld niveau en de Rijweg gaat erover heen. Over het aan te leggen viaduct bij de Rijweg komt aan de oostzijde een vrijliggende fietsverbinding.

De N23 Westfrisiaweg gaat onder de Rijweg door en kruist de Noorderboekert bovenlangs. Voor het bedrijven terrein WFO, welke ligt aan de Markerwaardweg (N240), buigt de weg in zuidelijke richting af. Tussen het industrieterrein en de N23 Westfrisiaweg wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd. Die verbindingsweg sluit met een ongelijkvloerse kruising aan op de huidige Westfrisiaweg.

Toekomstige weg in Medemblik

Bekijk de toekomstige weg in Medemblik op de interactieve kaart

Aansluiting Noorderboekert

De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg is ongelijkvloers. De Noorderboekert wordt door een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting aangesloten. De toe- en afritten liggen allemaal in het verlengde van de rijrichting op de N23 Westfrisiaweg. De aansluiting ontleent zijn naam aan de gemeente Haarlemmermeer waar hij ooit als eerste werd toegepast. De Noorderboekert blijft op maaiveldniveau en de N23 Westfrisiaweg gaat eroverheen. De kruisingen met de op- en afritten worden uitgevoerd met rotondes. Onder het aan te leggen viaduct komt aan beide zijden van de weg een vrijliggende fietsverbinding.

Aansluiting Markerwaardweg

De aansluiting van de Markerwaardweg (N240) op de N23 Westfrisiaweg is ongelijkvloers. De Drechterlandseweg (N302) wordt door een kwartklaverblad en een Haarlemmermeeraansluiting op de N23 Westfrisiaweg aangesloten. De toe- en afritten liggen allemaal in het verlengde van de rijrichting op de N23 Westfrisiaweg. De aansluiting ontleent zijn naam aan de gemeente , Haarlemmermeer waar hij ooit als eerste werd toegepast. De N23 Westfrisiaweg blijft op maaiveldniveau. De afrit vanaf de A7 naar de Markerwaardweg en de oprit vanaf de Markerwaardweg naar Enkhuizen gaan ongelijkvloers over de N23 Westfrisiaweg heen. De kruising Markerwaardweg (N240)/Drechterlandseweg (N302) wordt uitgevoerd met verkeerslichten.

Toekomstige weg in Drechterland

Bekijk de toekomstige weg in Drechterland op de interactieve kaart

De N23 Westfrisiaweg gaat bij Hoogkarspel in zuidelijke richting verder. Op dit gedeelte is het een 100-kilometerweg (tussen de A7 bij Hoorn-Noord en de Raadhuislaan bij Stede Broec). De weg gaat onder de Streekweg, het spoor en de Binnenwijzend door. De onderdoorgangen bij de Streekweg en de Binnenwijzend worden als dichte constructies uitgevoerd en gaan daarna verder als open constructie.

De aansluiting op de Slimweg wordt over de Westfrisiaweg heen aangelegd. Ook de Slimweg zelf wordt vanaf de aansluiting met de Westfrisiaweg tot de Houterweg verbeterd. De Houterweg gaat over de Westfrisiaweg heen.

Langs Hoogkarspel

De N23 Westfrisiaweg wordt langs Hoogkarspel verdiept aangelegd. De weg kruist onder de Streekweg en de Binnenwijzend door. Aan beide kanten van de onderdoorgang wordt een dienstweg en een calamiteitendoorsteek aangelegd. Hulpdiensten kunnen in geval van calamiteiten op deze manier vanaf de Streekweg de onderdoorgang bereiken.

De Streekweg blijft op maaiveld niveau en de N23 Westfrisiaweg gaat eronder door. De onderdoorgang wordt als dichte constructie uitgevoerd over de lengte van de perceelgrenzen van de woningen aan de Streekweg, waarna hij verder gaat als open constructie.

De Binnenwijzend blijft, net als de Streekweg, op maaiveld niveau en de N23 Westfrisiaweg gaat eronder door. De onderdoorgang wordt als dichte constructie uitgevoerd over de lengte van de perceelgrenzen van de woningen aan de Binnenwijzend, waarna hij verder gaat als open constructie.

De kruising met de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen wordt tevens ongelijkvloers uitgevoerd, de N23 Westfrisiaweg gaat hieronder door. Voor deze spoorkruising verzorgt ProRail de 'casco' bouw.

ProRail voert het werk in eigen beheer uit. ProRail stelt het contract op en selecteert de aannemer. De provincie Noord-Holland is echter wel intensief betrokken bij het ontwerp en de engineering van de spoorkruising en bij het inzichtelijk maken van de raakvlakken tussen de werkzaamheden van beide partijen.

De betrokkenheid van de provincie wordt tijdens de verdere realisatie voortgezet. Ook verzorgt de nog te selecteren aannemer van de provincie toegang tot het werkterrein van ProRail.

De aansluiting op de Slimweg wordt als een volwaardige aansluiting aangelegd. De aansluiting is ongelijkvloers, waarbij de N23 Westfrisiaweg op maaiveld ligt en de Slimweg erover heen gaat. De Slimweg zelf wordt vanaf de aansluiting met de N23 Westfrisiaweg tot aan de Houterweg opgewaardeerd.

Kruising Houterweg

De Houterweg wordt ongelijkvloers gekruist. De N23 Westfrisiaweg blijft op maaiveld en de Houterweg gaat eroverheen. Over het aan te leggen viaduct wordt aan de oostzijde een vrijliggende fietsverbinding aangelegd.

Toekomstige weg in Stede Broec

Bekijk de toekomstige weg in Stede Broec op de interactieve kaart

De N23 Westfrisiaweg gaat over de Voetakkers heen en sluit dan aan op de Hout (N506). De huidige aansluiting van de Raadhuislaan op de N506 vervalt. De Raadhuislaan wordt via de Voetakkers verbonden met de N23 Westfrisiaweg. De rotonde Florasingel wordt aangepast naar een meerstrooksrotonde. Vanaf de Raadhuislaan wordt dit deel van het tracé een 80-kilometerweg.

Aansluiting N506/Voetakkers

De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg met de Hout en Voetakkers is ongelijkvloers. De N506 wordt door een halfklaverblad op de N23 Westfrisiaweg aangesloten. De gelijkvloerse kruispunten tussen de toe- en afritten en de kruisende weg worden uitgevoerd als rotonde, voorrangskruispunt of als een met verkeerslichten geregeld kruispunt.

De Voetakkers blijft op maaiveld en de N23 Westfrisiaweg gaat eroverheen. De Raadhuislaan wordt ontsloten via een verbindingsweg op de aansluiting Voetakkers. De kruisingen met de op- en afritten worden uitgevoerd in de vorm van rotondes. Landbouwverkeer kan in de nieuwe situatie gebruik blijven maken van de huidige route over de Voetakkers richting het zuiden.

Rotonde Florasingel

De rotonde Florasingel zal worden opgewaardeerd tot een meerstrooksrotonde. Om het fietsverkeer van het fietspad ten zuiden van de Hout te laten oversteken naar de Florasingel, wordt ter hoogte van de Florasingel een fietsbrug over de Hout aangelegd.

Toekomstige weg in Enkhuizen

Bekijk de toekomstige weg in Enkhuizen op de interactieve kaart

In Enkhuizen verbeteren we de kruising Zijlweg. De kruising wordt opgewaardeerd en blijft een kruispunt met verkeerslichten.

Uit verkeercijfers blijkt dat het deel van het tracé Raadhuislaan-Houtribdijk tot 2020 voldoende capaciteit heeft om het verkeer aan te kunnen. Blijkt in de toekomst dat een verdubbeling van dit deel noodzakelijk is, dan is dit een gedeelde verantwoordelijkheid van alle bij de N23 Westfrisiaweg betrokken partijen. Primair draagt de provincie Noord-Holland als wegbeheerder hiervoor de financiële verantwoordelijkheid.

Uitgelicht

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg