Schade- en klachtenloket

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Tijdens de werkzaamheden worden inwoners zoveel mogelijk geïnformeerd en wordt er alles aan gedaan om schade en overlast te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat er vragen zijn of dat er nadeel wordt ondervonden van het project. Bij overlast als gevolg van de uitvoering van het project N23 Westfrisiaweg met aanwijsbare schade, is het mogelijk een schademelding in te dienen. Indien er geen aanwijsbare schade is, is het mogelijk een klacht in te dienen. Neem in beide gevallen contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via telefoonnummer: 0800-0200 600 of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Download het schadeformulier als er schade is. 

Soort schade

In bepaalde gevallen is het mogelijk aanspraak te maken op een compensatie of een vergoeding van schade:

 • Planschade: Planschade is schade als gevolg van rechtmatige planologische wijzigingen. De Wet ruimtelijke ordening voorziet in een regeling voor vergoeding van planschade als gevolg van een bepaling van een inpassingsplan zoals het Inpassingsplan Westfrisiaweg.
 • Bouwschade: Het kan voorkomen dat er materiële schade aan eigendommen ontstaat door bouwwerkzaamheden van de N23 Westfrisiaweg. Bijvoorbeeld als door heiwerkzaamheden een scheur in een gevel ontstaat. Dit is bouwschade. 
 • Nadeelcompensatie: Rechtmatige besluiten en/of uitvoeringshandelingen genomen in het kader van het project N23 Westfrisiaweg kunnen ertoe leiden dat burgers en/of bedrijven onevenredige schade lijden. Deze schade kan onder voorwaarden voor compensatie in aanmerking komen.

Planschade

Op basis van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kennen Gedeputeerde Staten aan degene die in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van het Inpassingsplan Westfrisiaweg, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Op de behandeling van een verzoek om tegemoetkoming in de planschade is de Verordening planschade Noord-Holland 2010 d.d. 12 april 2010 van toepassing.

Nadat het inpassingsplan Westfrisiaweg in werking is getreden is het mogelijk formeel een verzoek om tegemoetkoming in de planschade in te dienen. Echter, de provincie kan het verzoek pas in behandeling nemen als het Inpassingsplan Westfrisiaweg onherroepelijk is geworden. Als er eerder een verzoek wordt indiend, dan is de provincie genoodzaakt om dit verzoek als prematuur ingekomen te beschouwen en zal het moeten worden afgewezen. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden. Anders is de schadeclaim verjaard.

Voorbeelden

 • De geluidsoverlast in de omgeving neemt toe door de aanleg of verbreding van de weg.
 • De waarde van woning, bedrijf of grond daalt doordat de bereikbaarheid verslechterd.
 • Waardevermindering omdat het uitzicht aangetast wordt als gevolg van een ongelijkvloerse kruising.
 • De woning daalt in waarde, omdat als gevolg van het nieuwe inpassingsplan de (verbrede) weg nu dichterbij ligt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een tegemoetkoming in planschade zijn opgenomen in artikel 6.1 Wro. Er moet onder meer worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Er dient sprake te zijn van een oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. Een bepaling van een inpassingsplan valt hieronder.
 • Er dient sprake te zijn van een planologische verslechtering.
 • De planschade behoort redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager te blijven.
 • De tegemoetkoming in de planschade is niet anderszins verzekerd.
 • Er is geen sprake van voorzienbaarheid.
 • Er is geen sprake van actieve en/of passieve risicoaanvaarding.

Procedure

Wie aanspraak denkt te kunnen maken op een tegemoetkoming in planschade, kan de aanvraag indienen bij het Schade- en klachtenloket N23 Westfrisiaweg. Een onafhankelijke beoordelingscommissie brengt een advies uit. Vervolgens besluit het College van Gedeputeerde Staten over het verzoek. Als een aanvraag om tegemoetkoming in planschade wordt indiend, wordt conform artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een recht van 300 euro geheven (kosten voor behandeling). Als de tegemoetkoming in planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijgt wordt dit bedrag teruggegeven.

Indienen

De aanvraag om tegemoetkoming in planschade is  in te dienen bij het Schade- en klachtenloket N23 Westfrisiaweg. Het formulier is hieronder te downloaden. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Provincie Noord-Holland
Projectbureau N23 Westfrisiaweg
Betreft gemeente ........ (Vul de gemeente in waar de schade wordt/is geleden)
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Aanvraagformulieren

Bouwschade

Het is mogelijk een verzoek om een schadevergoeding bij de provincie in te dienen. Dit kan met het digitale schadeclaimformulier. Voor meer informatie over de procedure en het formulier zie: Uitleg schadeclaimformulier (pdf, 227 kB).

Nadeelcompensatie

De gevolgen van veel rechtmatige besluiten en/of uitvoeringshandelingen behoren in Nederland tot het normaal maatschappelijk risico, waarvan de nadelige gevolgen voor rekening van degene die schade lijdt behoren te blijven. Het kan voorkomen dat het individueel belang zodanig zwaar wordt getroffen door een overheidsmaatregel en/of besluit, dat de daaruit voortvloeiende schade onevenredig is. In dat geval kan de schade, onder voorwaarden, voor tegemoetkoming in aanmerking komen.

Wie meent voor compensatie van schade in aanmerking te komen, dient binnen 5 jaar na het moment waarop de schade bekend is geworden en de omstandigheid dat deze schade is veroorzaakt door een rechtmatig besluit en/of uitvoeringshandeling in het kader van het project N23 Westfrisiaweg, een verzoek in te dienen. Op de behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie is de Regeling Nadeelcompensatie Infrastructurele Werken provincie Noord-Holland 2007 d.d. 1 maart 2007 van toepassing.

Voorbeelden

 • verkeersmaatregelen of bouwwerkzaamheden
 • omleidingsroutes
 • vervangend vervoer
 • tijdelijk afsluiten van een weg waaraan bedrijven liggen die daardoor minder goed bereikbaar zijn en minder inkomsten hebben
 • vervanging van een brug, waardoor bedrijven minder goed bereikbaar zijn en minder inkomsten hebben

Voorwaarden

In de Regeling nadeelcompensatie infrastructurele werken provincie Noord-Holland 2007 zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan de schade voor compensatie in aanmerking komt. Er dient onder meer te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Uitsluitend schade die valt buiten het normaal maatschappelijk risico komt voor vergoeding in aanmerking. Dit zal per geval moeten worden bekeken waarbij rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de schade.
 • Geen schadevergoeding wordt toegekend indien de schade voor belanghebbende redelijkerwijs voorzienbaar was op het moment dat het besluit om te investeren werd genomen, of de schade is ontstaan doordat verzoeker verzuimd heeft tijdig voldoende maatregelen te treffen.

Procedure

Wie denkt aanspraak te kunnen maken op nadeelcompensatie, kan een aanvraag indienen bij het Schade- en klachtenloket N23 Westfrisiaweg. Een onafhankelijke beoordelingscommissie brengt een advies uit. Vervolgens besluit het College van Gedeputeerde Staten over het verzoek.

Indienen

De aanvraag om nadeelcompensatie kan worden ingediend bij het Schade- en klachtenloket N23 Westfrisiaweg. Het schadeformulier is hieronder te downloaden. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar:
Provincie Noord-Holland
Projectbureau N23 Westfrisiaweg
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Aanvraagformulieren

Uitgelicht