Over het project

Voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241), tussen de aansluiting met de N242 en de A7, heeft de provincie een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Met deze herinrichting wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de doorstroming geborgd.
 
In een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan worden via diverse onderzoeken de ruimtelijke bestemmingen rond de N241 vastgelegd. In de PIP-procedure worden ook de milieueffecten van de maatregelen aan de N241 onder de loep genomen. Het uitgangspunt van het Provinciaal Inpassingsplan is de ontwerpvariant verbreding, die in 2015 in samenspraak met omgeving en gemeente is gekozen.

A.C. de Graafweg (N241)

De werkzaamheden aan de N241 vinden naar verwachting rond 2020 plaats. In de voorafgaande periode onderneemt de provincie stappen om te komen tot een vastgesteld inpassingsplan. Hierover heeft zorgvuldige afstemming met de omgeving en overige belanghebbenden plaatsgevonden via diverse bijeenkomsten. Daarnaast moeten vooruitlopend op de werkzaamheden nog gronden worden aangekocht, kabels en leidingen worden verlegd en diverse onderzoeken worden uitgevoerd naar de bodemgesteldheid.

Samenwerking met partners

In 2017 en 2018 heeft veelvuldig overleg plaats gevonden met de betrokken partners, maar ook juist de bewoners, de grondeigenaren en andere betrokken instanties en bedrijven. Ook in het vervolgtraject zullen wij dit blijven doen.

Planning

De werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg staan, naar verwachting, vanaf 2020 gepland. Wel doet de provincie vanaf nu al voorbereidend onderzoek, zoals studies naar flora en fauna, bodemonderzoek en de inventarisatie van kabels en leidingen. Vanaf 2019 verwachten we de eerste werkzaamheden buiten te kunnen uitvoeren zoals het kappen van bomen, het graven van sloten en het verleggen van kabels en leidingen. Benieuwd naar de planning op hoofdlijnen? Deze planning is terug te vinden op de pagina Planning.

Uitgelicht