Het project door de ogen van Jan Duivenvoorden van de gemeente Alkmaar

(09 mei 2018)

Jan Duivenvoorden is beleids- en projectmedewerker bij de vakgroep verkeer van de gemeente Alkmaar.

Jan houdt zich vooral bezig met de advisering (van college en in projectgroepverband) over bereikbaarheidsvraagstukken over  in- en en rond Alkmaar. Vanuit deze functie is hij vanaf november 2013 bij het project herinrichting N243 Alkmaar - Avenhorn betrokken. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen met het project en wat zijn verwachtingen zijn:

Vanaf november 2013 ben ik bij het project betrokken. Voor die tijd lag de N243 nog in de gemeente Schermer, maar door de fusie van de gemeenten Schermer en De Rijp ligt een deel van de N243 inmiddels binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar.

Gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat de bewoners intensief worden betrokken bij de planvorming van dit soort ruimtelijke vraagstukken. Het project N243 kent een lange geschiedenis en er waren al diverse ontwerpvarianten gepasseerd. Ik ben daarom vanaf 2013 bij de overleggen met bewoners en belangengroepen aanwezig geweest. Niet alleen om mee te denken over de verkeerskundige oplossingen, maar ook om de plannen en de ideeën toe te lichten en de zorgpunten van de bewoners bij de provincie onder de aandacht te brengen.

Het belangrijkste doel van het project is het uitvoeren van onderhoud. Daarnaast wil de provincie de verkeersveiligheid verhogen. Ik ben van mening dat het huidige plan gezien de vastgestelde uitgangspunten en ruimtelijke mogelijkheden het maximale is wat haalbaar is. Door de toevoeging van de rotondes zal de rijsnelheid zeker afnemen. Ook zal de geleiderail bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Het in- en uitrijden van de opritten van de aanliggende woningen en bedrijven blijft echter wel een punt van zorg.

Ter hoogte van Stompetoren ligt een deel van de N243 binnen de bebouwde kom. Een bijzondere situatie die nu niet voldoet aan de richtlijnen van een gebiedsontsluitingsweg als de N243 binnen de bebouwde kom. De bebouwde kom is nu niet duidelijk herkenbaar. In de nieuwe situatie krijgt de weg een indeling en inrichting die hier beter bij past. Verder schuift de grens van de bebouwde kom op naar een locatie die beter aansluit op de bebouwingsgrenzen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de nieuwe situatie een verbetering is.

Naast ons lokale verkeersbeleid vindt ons college het belangrijk om in regionaal verband te kijken naar het oplossen van verkeersvraagstukken; verkeer houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens. Vanuit deze beleidsgedachte werken wij intensief samen met de provincie en omliggende gemeenten. Dit zien we terug in de aanpak van de N243, maar bijvoorbeeld ook de N246.

De groei van het (auto) verkeer blijft voorlopig toenemen en de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan snel. Ik ben daarom van mening dat we in de toekomst, nog meer dan nu het geval is, verkeersvraagstukken vanuit een netwerkvisie moeten aanpakken.

Ik ervaar de samenwerking binnen het project N243 als heel prettig. De lijnen zijn kort en er is volop ruimte voor inbreng van ideeën en wensen. Hoewel het accent op het verkeer ligt ben ik van mening dat je dit soort vraagstukken vanuit een integrale ruimtelijke visie moet aanpakken. Ik ben dan ook blij dat de provincie binnen het project veel aandacht heeft voor het omgevingsmanagement.

Jan Duivenvoorden gemeente Alkmaar

 

Uitgelicht