Over het project

In de regio Waterland leeft al jaren de wens om het doorgaande verkeer op de provinciale weg N247 onder het dorpshart door te laten passeren. De provincie onderzoekt samen met regiogemeenten, de Vervoerregio Amsterdam de mogelijkheden om van de N247 ter hoogte van het dorp een onderdoorgang te maken.

In 2016 startte de samenwerking (hierna: het co-creatieproces) met de Dorpsraad Broek in Waterland.

Wat vooraf ging

De co-creatie leverde in de eerste jaren een aantal oplossingen op. In september 2020 is besloten 2 ondergrondse varianten verder uit te werken. In maart 2021 is een vervolgstudie gestart samen met ingenieursbureau Arcadis en de Dorpsraad Broek in Waterland. Later zijn daar tijdens de vervolgstudie 2 varianten aan toegevoegd: een geactualiseerde bovengrondse variant en een variant die is aangedragen door enkele bewoners. 

Stand van zaken: 4 varianten voor een (onder)doorgang

Momenteel loopt de vervolgstudie waarin onder andere duidelijk wordt hoeveel ruimte een onderdoorgang in gaat nemen, wat de gevolgen voor het verkeer en leefbaarheid zijn en wat de kosten voor aanleg en onderhoud zullen zijn. De volgende varianten zijn in de vervolgstudie gedetailleerd uitgewerkt:

  • de bovengrondse variant (max 50 km/u met rotondes en een ongelijkvloerse verbinding voor langzaam verkeer); 
  • de onderdoorgang met een rijstrook en vluchtstrook per rijrichting (80 km/u);
  • de onderdoorgang met een rijstrook en busstrook per rijrichting (80 km/u);  
  • een subvariant waarin de onderdoorgang wordt verlengd aan de noordkant van het dorp.

In co-creatie

Deze varianten zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking. De Dorpsraad heeft zich actief ingezet en er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarin bewoners en belanghebbenden konden meedenken over de varianten. Tijdens deze atelierbijeenkomsten werden de eindsituatie en de bouwfase van een mogelijke onderdoorgang behandeld. Eind vorig jaar kwamen enkele direct aanwonenden van het noordelijk deel van de N247 in Broek in Waterland met het idee de onderdoorgang aan de noordkant te verlengen. Deze variant is toegevoegd aan de vervolgstudie.

Oplopende kosten

De 4 varianten zijn technisch maakbaar, maar de tussenresultaten in juni 2022 lieten zien dat de ruimtelijk inpassing een uitdaging blijft. Ook zetten de stijgende kosten de haalbaarheid onder druk. Zoveel jaren later is de wereld om ons heen veranderd: in 2017 werd uitgegaan van een kostenraming van € 90 miljoen voor een ondergrondse variant met vluchtstroken. Nu wordt deze berekend op € 155 miljoen. Ook tussen de varianten verschillen de bedragen enorm door de huidige hoge prijzen van bouwmaterialen. De extra kosten voor de bewonersvariant met de verlenging aan de noordzijde komen op ongeveer € 40 miljoen. De provincie heeft op advies van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn, besloten deze studie wel af te ronden. Vervolgens zijn in een atelierbijeenkomst op 6 juli 2022 de ontwerpen in studie getoond. 

Onderzoek naar mogelijke oplossingen nadert het einde

In deze laatste fase wordt er van de 2 ondergrondse varianten, de nieuw aangedragen variant van de bewoners en de bovengrondse variant een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gemaakt. Zo’n MKBA brengt de positieve en negatieve effecten voor de hele maatschappij in beeld. Bij kosten gaat het met name over de kosten om het bouwwerk te maken, maar ook over het dagelijks beheer en onderhoud van een bovengrondse of ondergrondse N247. Bij de baten (opbrengsten) gaat het bijvoorbeeld over minder uitstoot van fijnstof, minder geluid en betere oversteekbaarheid. De grootste baten zijn betrouwbaarder openbaar vervoer en minder (lang) in de file staan. Alle kosten en baten worden in geld uitgedrukt en met elkaar vergeleken. 

Atelierbijeenkomst 24 november

Voordat de resultaten van de vervolgstudie worden gepresenteerd, krijgen direct betrokkenen een toelichting van de vervolgstudie. Hierin staat het begrijpen van de modellen en analyses centraal. Met de vaste deelnemers aan de vorige atelierbijeenkomsten - waaronder de dorpsraad en werkgroep - wordt er dieper ingegaan op de techniek en de achtergrond.   

Laatste inloopavond 30 november

Tijdens een informatiemarkt op 30 november voor omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden kan iedereen tussen 18.00 tot 21.30 uur de resultaten van de vervolgstudie inzien. De ontwerpen in detail, 3D-visualisaties, onderzoeken en MKBA zijn dan beschikbaar. Ook kunnen bezoekers 1-op-1 in gesprek gaan met de diverse deskundigen en vragen stellen. 

Het proces

De afronding van de studie bestaat uit de ontwerpen, MKBA, een memo van de Dorpsraad en een inventarisatie van de inbreng tijdens de inloopavond. In juni 2022 werd al duidelijk dat door prijsstijgingen en steeds hogere materiaalkosten alle varianten een stuk duurder zouden worden. Toen is besloten de studie wel af te maken. De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland bespreekt de resultaten van de studie begin 2023. Daarna volgt de politieke besluitvorming, die naar verwachting na de provinciale verkiezingen in maart 2023 zal plaatsvinden.  

Blijf op de hoogte

Alle belangstellenden worden regelmatig over de voortgang van de vervolgstudie op de hoogte gehouden via de speciale samenwerkingswebsite waar documenten en achtergronden op worden gedeeld. Ook staat hier meer informatie over de bijeenkomsten en historie. 

Programma Bereikbaarheid Waterland

De studie voor een onderdoorgang N247 Waterland is een onderdeel van het programma Bereikbaarheid Waterland. In dit programma werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan. Samen vormen zij de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland.

Bereikbaarheid Waterland kent verschillende deelprojecten. Ga voor meer informatie naar N247 Bereikbaarheid Waterland.

N247

Uitgelicht