Overzicht rapporten planstudie

De planstudie bestaat uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze PlanMER omvat 1 hoofdrapport, 17 achtergrondrapporten, 3 ontwerpboeken en 3 bijlagen. Daarnaast is een toelichting op het besluit beschikbaar.

De planstudie is uitgevoerd in twee fases. In de 1e fase werden 7 alternatieven onderzocht. Deze fase werd afgerond in april 2016. De onderzoeksrapporten uit deze fase zijn OF nog van kracht OF van een oplegnotitie voorzien OF komen te vervallen omdat het onderzoek opnieuw is uitgevoerd.

In de 2e fase zijn drie alternatieven nader onderzocht. Hiervoor zijn de ontwerpen verder uitgewerkt, waarna er nieuwe onderzoeksrapporten zijn opgesteld. Deze fase is afgerond in juli 2017.

Toelichting op het besluit PlanMER Verbinding A8-A9

Hoofdrapporten

PlanMER rapport Verbinding A8-A9 (juni 2017)

Achtergrondrapporten Doelbereik

Achtergrondrapport Verkeer (juni 2017)
Achtergrondrapport Gezondheid (april 2017)

Achtergrondrapporten Effecten

Financiën

Maatschappelijke kosten-baten analyse Verbinding A8-A9 (mei 2017)
Economische Effectrapportage Verbinding A8-A9 (maart 2016)

Leefmilieu

Achtergrondrapport Geluid (juni 2017)
Achtergrondrapport Lucht (juni 2017)
Achtergrondrapport externe veiligheid (maart 2016)

Natuur

Oplegnotitie Natuur (april 2017)
Achtergrondrapport Natuur (maart 2016)

Bodem en water

Oplegnotitie Bodem en Water (april 2017)
Achtergrondrapport bodem en water (maart 2016)

Landschap en historisch kapitaal

Oplegnotitie Landschap en Historisch Kapitaal (juni 2017)
Achtergrondrapport ruimtelijke kwaliteit (maart 2016)
HIA (september 2015)

Oplegnotitie Landbouw (mei 2017)
Achtergrondrapport Landbouw (maart 2016)

Ruimtegebruik

Notitie Ruimtegebruik (juni 2017)

Ontwerpboeken

Ontwerpboek Nul-plusalternatief (maart 2017)
Ontwerpboek Heemskerkalternatief (maart 2017)
Ontwerpboek Golfbaanalternatief (maart 2017)

Bijlagen nadere uitwerking alternatieven

Quickscan Verzorgingsplaatsen A9 (juni 2017)
Notitie A9 aansluitingen (mei 2017)
Effecten fly-over Heemskerkalternatief (mei 2017)

De onderstaande rapporten uit de 1e fase van de PlanMER zijn nog steeds van kracht om inzichtelijk maken hoe het aantal alternatieven is teruggebracht van 7 naar 3

Planstudie Verbinding A8-A9, Deel A (april 2016)
Planstudie Verbinding A8-A9, Deel B (april 2016) 
Planstudie Verbinding A8-A9, Samenvatting (april 2016)

Uitgelicht