Alternatieven

De planstudie Verbinding A8-A9 is in 2014 van start gegaan met 7 alternatieven (1 referentie en 6 mogelijke oplossingen). In mei 2018 kozen Gedeputeerde Staten het Golfbaanalternatief als voorkeursalternatief.

Golfbaanalternatief

Het Golfbaanalternatief zorgt voor een verbetering van de regionale bereikbaarheid en de leefbaarheid rondom de huidige N203. Er is voor dit alternatief gekozen - en niet voor het Heemskerkalternatief - vanwege de lagere kosten en de betere mogelijkheden om de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam te herstellen. In dit deel van de stelling hebben in het verleden namelijk veel ontwikkelingen plaatsgevonden, die nu kansen bieden voor herstelmaatregelen. Hiervoor en voor een goede inpassing van de weg wordt een landschapsplan opgesteld.

De nieuwe weg (roze lijn op de kaart) loopt in een rechte lijn en gaat onder de Dorpsstraat van Assendelft door. Met een nieuwe aansluiting bij de woonwijk Broekpolder wordt aangesloten op de A9.

Tracékaart Verbinding A8-A9 met gekleurde lijnen

Referentiesituatie

Bij een PlanMER is het wettelijk verplicht om de situatie te laten zien waarin het project niet gerealiseerd wordt. We noemen dit de referentiesituatie. De effecten van de alternatieven worden vergeleken met deze referentiesituatie. Hierbij wordt rekening gehouden met reeds geplande ontwikkelingen, zoals woningbouw. Gekeken is naar wat er gebeurt als de economie heel erg groeit en wat er gebeurt als die een klein beetje groeit. De verkeersmodellen laten zien dat zonder investering in een nieuwe oost-west verbinding het autoverkeer in de toekomst vaker vast komt te staan op de N203.

Afgevallen alternatieven in PlanMER 2e fase

In de tweede fase van de PlanMER zijn het Golfbaanalternatief, het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief met elkaar vergeleken. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief minder goed scoren dan het Golfbaanalternatief.

Heemskerkalternatief

Het Heemskerkalternatief zorgt, evenals het Golfbaanalternatief, voor een verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Dit alternatief doorsnijdt de Stelling van Amsterdam echter over grotere lengte en loopt door een relatief goed bewaard gebleven open gebied. Daardoor biedt dit alternatief minder kansen om de bijzondere waarde van de stelling te herstellen. Het Heemskerkalternatief is daarnaast € 180 miljoen duurder. Dit komt doordat de bestaande aansluiting moet worden aangepast met een fly-over. Ook moet voor een goede verkeersdoorstroming de A9 over een lengte van ruim 3 kilometer verbreed worden.

Het alternatief (lichtblauwe lijn op de kaart) verbindt de A8 met de A9 via een nieuwe provinciale weg. De nieuwe weg gaat lange tijd rechtdoor en buigt af bij de kruising met Busch en Dam. Met de bestaande aansluiting bij Heemskerk wordt aangesloten op de A9.

Nul-plusalternatief

Het Nul-plusalternatief draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project om de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren. Bovendien zijn de maatschappelijke kosten hoger dan de opbrengsten, waardoor het een maatschappelijk onrendabele investering is.

Bij dit alternatief (groene lijn op de kaart) wordt geen nieuwe weg aangelegd, maar wordt de bestaande route aangepast. Het regionale verkeer op de N203 wordt daarvoor gescheiden van het lokale verkeer. In de PlanMER zijn een viaduct, een tunnel en een half verdiepte ligging onderzocht.

Afgevallen alternatieven in PlanMER 1e fase

Deze 3 alternatieven zijn op basis van de onderzoeksresultaten uit de eerste fase van de PlanMER (april 2016) afgevallen.

Om de golfbaan heen alternatief

Nieuwe provinciale weg (paarse lijn op de kaart) van de A8 naar de A9. Vanaf de A8 gaat de weg rechtdoor tot aan de golfbaan en wordt daar met een boog omheen geleid. Met een fly-over gaat de weg over de A9 heen. Op- en afritten worden op hoogte aangesloten. Dit alternatief is relatief duur en tast de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam teveel aan.

N203 West alternatief

Nieuwe verbindingsweg (blauwe lijn op de kaart) van de A8 naar de N203. Na het eerste rechte stuk buigt de weg af, na de kruising met Busch en Dam. Met een tunnel onder het spoor door wordt aangesloten op de N203. Verkeer voor de A9 maakt gebruik van de bestaande oprit bij Uitgeest. Dit alternatief is relatief duur en tast de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam teveel aan.

N203 Oost alternatief

Nieuwe verbindingsweg (oranje lijn op de kaart) van de A8 naar de N203. Na het eerste rechte stuk buigt de weg af, na sportpark De Omzoom. Met een tunnel onder het spoor door wordt aangesloten op de N203. Verkeer voor de A9 maakt gebruik van de bestaande oprit bij Uitgeest. Uit het onderzoek bleek dit alternatief het duurst te zijn en het minst bij te dragen aan de projectdoelen.

Uitgelicht