Alternatieven

De afgelopen jaren is in verschillende studies nagedacht over het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9. In de 2e fase van de huidige planstudie is nader onderzoek gedaan naar 3 alternatieven: het Nul-plus-, het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief.

De planstudie is in 2014 van start gegaan met 7 alternatieven (1 referentie en 6 mogelijke verbeteringen). De alternatieven staan beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In april/juli 2016 is besloten om de planstudie te richten op 3 alternatieven. Dit nadere onderzoek maakt een zorgvuldige afweging tussen de alternatieven mogelijk, zodat bestuurders een weloverwogen keuze voor een  voorkeursalternatief kunnen maken – ook met het oog op de vele belangen die in het gebied spelen. De resultaten van de onderzoeken lagen van 17 juli tot en met 1 oktober 2017 ter inzage. 

Gedeputeerde Staten besluiten rond de jaarwisseling over een definitief voorkeursalternatief op basis van de naar voren gebrachte zienswijzen uit de omgeving en de adviezen van UNESCO, de commissie voor de milieueffectrapportage en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, de overwegingen vanuit de stuurgroep en de (aanvullende) onderzoeken.

kaart met alternatieven

Alternatieven nader onderzoek

Niet nader te onderzoeken alternatieven

Referentie alternatief

  • Nulalternatief: wat gebeurt er als er geen maatregelen worden genomen?

Artikelenserie 'Van A8 naar A9! Wat moeten we dan afwegen?'

In de planstudie zijn 7 alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding, naar 3 daarvan wordt momenteel nader onderzoek gedaan. Maar wat de één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In deze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom zij dit wel/niet een goed idee vinden. Zo wordt duidelijk welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

Nul-plusalternatief

Dit alternatief onderzoekt of het mogelijk is om de problemen op te lossen zonder een nieuwe wegverbinding aan te leggen. Hiervoor wordt op de huidige route via de N203 het regionale verkeer gescheiden van het lokale verkeer. Dit kan alleen door het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Er is gekozen voor een verhoogde ligging (een viaduct). Deze variant is gunstiger voor de doorstroming van het verkeer en minder kostbaar dan een verdiepte ligging (een tunnel).
De eerder bedachte half verdiepte ligging bleek tijdens het nadere onderzoek niet haalbaar te zijn.

Download het Ontwerpboek Nul-plusalternatief voor een uitgebreide beschrijving van dit alternatief.

Ontwerpschets Nul-plusalternatief

Ontwerpschets Nul-plusalternatief - Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend

terug naar boven

Golfbaanalternatief

Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een nieuwe provinciale weg. Deze nieuwe weg loopt vrijwel in een rechte lijn. Er worden nieuwe op- en afritten op de A9 gemaakt vlakbij de woonwijk Broekpolder. Er is gekozen om dit te doen via een zgn. ‘aansluiting’ in plaats van een ‘knoop.’ Beiden voldoen verkeerskundig en de kosten van een ‘aansluiting’ zijn substantieel lager*. De liniedijk wordt gepasseerd met een smal viaduct om het zicht op en vanaf de dijk en Fort Veldhuis zo veel mogelijk in stand te houden. Verder gaat de weg gaat onder de Dorpsstraat van Assendelft door en is er gekozen voor een ontsluiting van Assendelft en Saendelft ter hoogte van sportpark De Omzoom.

Download het Ontwerpboek Golfbaanalternatief voor een uitgebreide beschrijving van dit alternatief.

* De drie IJmond-gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) delen dit standpunt niet en hebben een voorkeur voor de ‘knoop’.

Ontwerpschets Golfbaanalternatief

Ontwerpschets Golfbaanalternatief - Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend

terug naar boven

Heemskerkalternatief

Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een nieuwe provinciale weg. De nieuwe weg loopt lange tijd evenwijdig aan de Communicatieweg en buigt af bij de kruising met Busch en Dam. De weg vervolgt door het open veld richting de A9. Er is gekozen voor een tunnel bij de Kilzone om het open karakter van het gebied te behouden en vanwege de belangen van de Stelling van Amsterdam. Via de bestaande op- en afritten wordt vervolgens aangesloten op de A9. Deze aansluiting moet flink aangepast worden met extra viaducten, een nieuwe fly-over, verkeerslichten en opstelstroken. Ook de A9 moet ter plaatse aanzienlijk verbreed worden voor een goede doorstroming van het verkeer. Verder gaat de weg gaat onder de Dorpsstraat van Assendelft door en is er gekozen voor een ontsluiting van Assendelft en Saendelft ter hoogte van sportpark De Omzoom.

Download het Ontwerpboek Heemskerkalternatief voor een uitgebreide beschrijving van dit alternatief

Ontwerpschets Heemskerkalternatief

Ontwerpschets Heemskerkalternatief - Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend

terug naar boven

Om de golfbaan heen alternatief

Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een nieuwe provinciale weg. Vanaf de A8 gaat de weg rechtdoor tot aan de golfbaan en wordt daar met een grote boog omheen geleid. De weg draait verder in de richting van de A9 en komt langs Fort Veldhuis. Met een viaduct gaat de weg over de A9 heen. De aansluiting is vlakbij de woonwijk Broekpolder. Op- en afritten worden op hoogte aangesloten.

Dit alternatief is op basis van de onderzoeksresultaten (april 2016) minder realistisch geacht en wordt daarom niet meegenomen in het verdere onderzoek. Het valt formeel gezien echter nog niet af als mogelijk voorkeursalternatief.

terug naar boven

N203 West alternatief

Deze nieuwe verbindingsweg loopt van de A8 naar de N203 en sluit niet rechtstreeks aan op de A9. Na het eerste gelijklopende stuk door het open veld buigt de nieuwe weg, na de kruising met Busch en Dam, af naar het noorden om zo - met een tunnel onder het spoor door - aan te sluiten op de N203 richting Uitgeest en de A9. Verkeer dat de A9 op moet, maakt gebruik van de bestaande aansluiting bij Uitgeest.

Dit alternatief is op basis van de onderzoeksresultaten (april 2016) minder realistisch geacht en wordt daarom niet meegenomen in het verdere onderzoek. Het valt formeel gezien echter nog niet af als mogelijk voorkeursalternatief.

terug naar boven

N203 Oost alternatief

Deze nieuwe verbindingsweg loopt van de A8 naar de N203 en sluit niet rechtstreeks aan op de A9. Na het eerste gelijklopende stuk door het open veld buigt de nieuwe weg direct na sportpark De Omzoom af naar het noorden om zo aan te sluiten op de N203. De weg komt langs de nog te bouwen woonwijk Kreekrijk te liggen. De weg gaat onder het spoor door en maakt vervolgens een ‘lus’ rechtsom naar de N203. Verkeer voor de A9 maakt gebruik van de bestaande aansluiting bij Uitgeest.

Dit alternatief is op basis van de onderzoeksresultaten (april 2016) minder realistisch geacht en wordt daarom niet meegenomen in het verdere onderzoek. Het valt formeel gezien echter nog niet af als mogelijk voorkeursalternatief.

terug naar boven

Nulalternatief

Het Nulalternatief dient als de referentiesituatie. Het beschrijft de situatie in 2030 wanneer er niet wordt ingegrepen. Hierin wordt rekening gehouden met verschillende groeiscenario’s en reeds geplande ontwikkelingen, zoals woningbouw. 

De toekomstige verkeersituatie wordt in beeld gebracht door  het gebruik van verkeersmodellen. Er zijn meerdere modellen naast elkaar gelegd. Er is gekeken wat er gebeurt als de economie heel erg groeit en wat er gebeurt als die een klein beetje groeit. De bandbreedte die hierdoor ontstaat, laat zien dat in het studiegebied, o.a. zo dicht bij Schiphol en de havens van Amsterdam en IJmuiden, een groei van het autoverkeer te verwachten is.

File op N203
Als niet wordt ingegrepen staat het in de toekomst nog vaker vast op de N203

terug naar boven

Uitgelicht