Planning besluitvorming Duinpolderweg

(24 mei 2018)

De afgelopen maanden hebben wij steeds gecommuniceerd dat medio 2018 wordt besloten over een definitief voorkeursalternatief. Inmiddels zijn de voorlopige data voor de besprekingen in de Statencommissies van ZH en NH bekend uitgaande van een GS-besluit eind juni aanstaande. De data zijn 3, 5 en 19 september. Na het GS-besluit is de Nota van Beantwoording een dag later openbaar en beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland. In dit artikel nemen we het proces van besluitvorming met u door.

Van vVKA naar VKA

Op 19 dec 2017 hebben gedeputeerde staten van Zuid- en Noord-Holland het voorlopig VoorKeursAlternatief  ‘Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg (vVKA) vastgesteld.’
Het vVKA en de onderliggende planstudiestukken hebben ter inzage gelegen van 8 januari tot 18 februari. In deze zienswijzeperiode kon iedereen een zienswijze indienen.  Er zijn 421 zienswijzen ingestuurd. De zienswijzen krijgen een antwoord in de Nota van Beantwoording.

In de periode van de inspraak hebben we aan de Commissie voor de m.e.r. advies gevraagd. Deze Commissie is een van het bestuur onafhankelijke commissie van deskundigen die de kwaliteit van de milieueffectrapportages in Nederland toetst. Ook hebben we advies gevraagd aan twee provinciale adviesorganen, de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in Zuid-Holland en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) in Noord-Holland.

De inspraakreacties, het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. en de adviezen van PAL en ARO zijn met de eerdere onderzoeksresultaten input voor een definitieve keuze over het Voorkeursalternatief.

Besluit definitief Voorkeursalternatief

Het besluit over het Voorkeursalternatief wordt verdeeld over drie momenten genomen door Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland, de twee Statencommissies van beide provincies en Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Eind juni
De besluitvorming over het voorkeursalternatief staat gepland voor de vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland eind juni.
3 september
Het besluit van GS wordt besproken in de Statencommissie Mobiliteit en Finciën van Noord-Holland.
5 september
Het besluit wordt besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland.
19 september
Beraadslaging in de Provinciale Staten van Zuid-Holland over het definitief Voorkeursalternatief.

Mogelijke hoorzitting
Daarnaast organiseert de Statencommissie van Zuid-Holland begin juli mogelijk een hoorzitting. De Staten geven belanghebbenden daarmee de gelegenheid om te reageren op het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid Holland eind juni, voorafgaand aan de beraadslaging erover op 5 en 19 september. 

Nota van Beantwoording openbaar na vaststelling door GS

Gedeputeerde Staten stellen in haar vergadering van eind juni ook de Nota van Beantwoording vast. Daarna kunt u het antwoord op uw zienswijze bekijken op de website van de provincie Noord-Holland. U krijgt hierover een bericht thuis en we informeren u hierover in een nieuwsflits.

Vlak voor de zomervakantie valt dus een belangrijk besluit, dat van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland. Een besluit dat grote impact heeft voor bewoners, bedrijven of andere betrokkenen in het gebied waar de weg wordt aangelegd. GS en de commissies zijn zich daarvan bewust. Ze vinden het echter vooral ook belangrijk dat er duidelijkheid komt.

Volgende fase

Na het vaststellen van het definitief Voorkeursalternatief gaat de projectorganisatie het alternatief gedetailleerd uitwerken in een ProjectMER. Dan wordt de exacte ligging bepaald en onderzoeken wij welke maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld geluidhinder te beperken (geluidschermen) en hoe we tot een optimale inpassing komen. We actualiseren eveneens de betrokken stakeholders en bezien hoe we hen het beste kunnen betrekken bij deze fase van het project. Ook wordt een gedetailleerdere milieueffectenrapportage opgesteld en gaan we het plan planologisch vastleggen in een inpassingsplan. Deze fase duurt ongeveer twee jaar.

Uitgelicht