Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden aan de Zaanbrug willen de provincie en de betrokken gemeenten de omgeving voor zowel het wegverkeer als voor de scheepvaart bereikbaar houden.

Omgeving

De provincie en de gemeenten Zaanstad en Wormerland hebben zich de afgelopen periode ingespannen om de omgeving voor te bereiden op de werkzaamheden en het werk zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de wensen die er in het gebied zijn. De provincie is samen met de gemeenten met diverse bedrijven, bewoners en mensen die van de Zaan gebruik maken nog in gesprek, onder andere over de werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen en de gevolgen die dat voor hen heeft. Met elkaar bespreken we hoe de plannen het beste ingepast kunnen worden. Zo kijken we naar de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

Tijdelijke brug

Om het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de Zaanbrug een goede oversteek over de Zaan te bieden, komt er een tijdelijke brug. Deze brug komt tussen Lassiestraat en de Zaanweg ter hoogte van de winkel Stelling Wonen. De brug wordt vanaf maart 2022 aangelegd en naar verwachting op 18  juli 2022 in gebruik genomen. De tijdelijke brug wordt ongeveer 1,5 jaar gebruikt als verbindingsroute. In die tijd wordt de huidige Zaanbrug vervangen. Als de vernieuwde Zaanbrug wordt geopend (naar verwachting eind 2023) wordt de tijdelijke brug weer weggehaald.

De tijdelijke brug is bedoeld voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Ook het openbaar vervoer en nood-en hulpdiensten kunnen over deze tijdelijke brug rijden. De brug is, net als in de huidige situatie, niet toegankelijk voor vrachtwagens. Daarnaast kan de tijdelijke brug open zodat de scheepvaart kan passeren.

Locatie tijdelijke brug

In de oorspronkelijke plannen kwam er een brug voor langzaam verkeer in de buurt van de huidige Zaanbrug en werd het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Ned Benedictweg. Door de uitspraak van de Raad van State in 2019 over het Programma Aanpak Stikstof was deze omleidingsroute niet meer mogelijk omdat dit tot te veel stikstofuitstoot in omliggende natuurgebieden zou leiden. De provincie is samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland op zoek gegaan naar een passend alternatief. Daarbij zijn verschillende varianten bestudeerd, waaronder ook een brugverbinding ter hoogte van de Prinses Irene-Brigadeweg, zoals voorgesteld in het Zaans Mobiliteitsplan. De keuze is uiteindelijk gevallen op de tijdelijke brug tussen de Lassiestraat en de Zaanweg.

Eenrichtingsverkeer Zaanweg

Vlak voor de openstelling van de tijdelijke brug (18 juli) is het noodzakelijk om de Zaanweg korte tijd volledig af te sluiten. De aannemer kan dan er voor zorgen dat de Zaanweg goed aansluit op de tijdelijke brug. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 15 juli (22.00 uur) tot zondagavond 17 juli (22.00 uur) bij de Lassiestraat in Wormer en bij de Zaanweg in Wormerveer. In dit weekend legt de aannemer onder andere het kruispunt bij de tijdelijke brug aan, sluit de verkeerslichten aan en test deze. Vanwege het werk op de Zaanweg is het noodzakelijk om de weg af te sluiten voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Wandelweg en Stationsstraat. Fietsers worden omgeleid via de Wandelweg en de Edisonstraat. Het trottoir blijft open voor voetgangers en voor bewoners om hun huizen te bereiken. 

‘Knip’ in Zaanweg 

Als de tijdelijke brug geopend is (18 juli), is de verkeerssituatie op de Zaanweg opnieuw aangepast, om het verkeer in de tijdelijke situatie goed af te kunnen wikkelen. Op de Zaanweg komt er ter hoogte van het kruispunt met de tijdelijke brug een 'knip'. Gemotoriseerd verkeer vanaf de Dubbelebuurt kan vanaf daar niet rechtdoor rijden richting het centrum van Wormerveer. De alternatieve route is via de Wandelweg. Vanuit de richting Wormer kan het verkeer vanaf de kruising van de tijdelijke brug en de Zaanweg zowel rechts- als linksaf. De knip is nodig om ruimte te maken voor laden en lossen bij ondernemers aan de Zaanweg. Bovendien zorgt de knip voor een snellere afwikkeling van met name het langzame verkeer. 

Ondanks de extra verkeersmaatregelen, zoals bovengenoemde knip, een kleine aanpassing van de rotonde Unieplein en het plaatsen van signaleringsborden ‘brug open’, neemt naar verwachting de verkeershinder toe. Dit zal met name ontstaan op de Rigastraat, Rouenweg in Wormer en op  de Dubbelbuurt en het Zuideinde in Wormerveer. Daar zijn de provincie en beide gemeenten zich zeer bewust van. Streven is om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, onder andere door het verkeer te monitoren en in te grijpen waar mogelijk. Tijdelijke inzet van verkeersregelaars kan een dergelijke maatregel zijn. Maar het volledig voorkomen van de extra verkeersoverlast op het land en het water kan niet worden voorkomen. Dit komt onder andere door de wettelijke-, en infrastructurele beperkingen en omdat het openen en sluiten van de tijdelijke brug, langer duurt dan bij de bestaande bruggen.

Zaanbrug en Lassie
Zaanbrug en Lassie

Uitgelicht