Inspraak

De omwonenden betrekken bij de fietsbrug en natuurverbinding

De fietsbrug die bij Nigtevecht over het Amsterdam-Rijnkanaal komt te liggen, wordt een zichtbaar onderdeel van het landschap. Daarnaast heeft de fietsbrug gevolgen voor de fietsbewegingen rondom het dorp. De verkeerssituatie wordt aangepast en omwonenden kunnen tijdens de aanleg van de fietsbrug en de natuurverbinding last hebben van de werkzaamheden.

In contact blijven met de omwonenden

De partijen die de fietsbrug en de natuurverbinding aan laten leggen willen goed met de buurt in contact blijven en rekening kunnen houden met de ideeën en zorgen die leven. Om die reden hebben zij verschillenden inwoners gevraagd deel uit te maken van een reflectiegroep. Daarnaast is er ook ruimte voor gesprekken met omwonenden tijdens de informatieavonden die regelmatig plaatsvinden.

In het kader van de publiek private buurt samenwerking (PPBS) heeft Ballast Nedam 3 buurtsamenwerkingsbijeenkomsten gehouden:

3e buurtsamenwerkingsbijeenkomst (28 januari 2016)

Tijdens deze derde bijeenkomst zijn de resultaten van de voorgaande PPBS-bijeenkomsten gepresenteerd. Een aantal ideeën uit de omgeving is in het ontwerp opgenomen:

  • In het ontwerp krijgt de fietsbrug ook een aansluiting op de Oostkanaaldijk, naast een aansluiting op de Vreelandseweg. 
  • Ook komen er in het ontwerp trappen bij de landhoofden van de brug zodat het voetgangers- en fietsverkeer op de aanbruggen gescheiden wordt. Dat vergroot de veiligheid van de gebruikers. 
  • Daarnaast blijft uitzicht op het open polderlandschap vanaf de betonfabriek en Garsten Noord grotendeel behouden, doordat het fietspad naar de Vreelandseweg in het ontwerp nu op maaiveldniveau ligt en de oostelijke aanbrug in de lengterichting van de Kanaaldijk Oost ligt.

2e buurtsamenwerkingsbijeenkomst (10 december 2015)

Tijdens deze bijeenkomst dragen bewoners en organisaties ideeën aan. Daarnaast wordt bekend gemaakt dat de opdracht voor de aanleg van de fietsbrug en de natuurverbinding voorlopig gegund wordt aan Ballast Nedam, onder voorbehoud van bezwaren van andere inschrijvers. Er zijn geen bezwaren binnengekomen. Daarom heeft de provincie Utrecht een overeenkomst gesloten met Ballast Nedam. Ballast Nedam kan het omgevings- en ontwerpproces nu voortzetten.

1e buurtsamenwerkingsbijeenkomst (13 oktober 2015)

Tijdens deze bijeenkomst is de werkwijze van de Publiek Private Buurt Samenwerking toegelicht.

Reflectiegroep

De reflectiegroep bestaat uit omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving zoals leden van de Fietsersbond Stichtse Vecht, Duurzaam Nigtevecht, LTO Noord, Spaar het Gein en de Dorpsraad Nigtevecht. Zij komen regelmatig bijeen met het projectteam dat de bouw van de brug en de natuurverbinding voorbereidt. Tijdens deze bijeenkomsten stellen de leden van de reflectiegroep vragen over de voorbereidingen en reageren zij op de plannen die worden besproken. Zij leveren daarmee een waardevolle bijdrage voor het projectteam.

Locatiekeuze

De fietsbrug komt ten zuiden van Nigtevecht, tussen de betonfabriek en de sportvelden. Voorafgaand aan de keuze voor deze plek is met een groot aantal belanghebbenden gesprokenen en zijn informatieavonden georganiseerd. Omwonenden, maatschappelijke organisaties en overheden onderzochten in 2012 en 2013 tijdens werksessies mogelijke locaties voor de fietsbrug. Op basis van de resultaten daarvan is de definitieve locatie bepaald.

Kostenraming

De geraamde kosten voor een traditionele fietsbrug ten zuiden van Nigtevecht vallen binnen het beschikbare budget. Alternatieve verbindingsmogelijkheden bij De Punt, zoals een gondelbrug of een brug met een lift, bleken verschillende nadelen te hebben: de alternatieven bleken bijvoorbeeld niet direct aan te besteden omdat aanvullende onderzoek nodig is, te duur vanwege de kosten van dagelijks toezicht en bediening, sociaal onveilig en kwetsbaar voor rondhangen en vernieling, minder goed bruikbaar met de fiets vanwege het gebruik van trappen of minder goed beschikbaar vanwege de storingsgevoeligheid en de wachttijden die liften met zich meebrengen.

Uitgelicht