Inspraak

Een HOV-verbinding moet voldoen aan R-netnormen op het gebied van frequentie, snelheid, betrouwbaarheid, comfort en bereikbaarheid van haltes. De gevolgen van het project HOV in 't Gooi voor de omgeving en inwoners zijn groot. Een project met een dergelijke omvang vraagt om een zorgvuldige voorbereiding met veel verschillende onderzoeken, ontwerpen en werkzaamheden.

Provinciaal Inpassingsplan

De gemeenten Hilversum, Laren, Eemnes, Huizen en de provincie Noord-Holland werken samen aan een betere bereikbaarheid van het Gooi. Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi heeft de provincie Noord-Holland een (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het tracé Laren-Hilversum opgesteld. Een PIP is eigenlijk een ‘provinciaal bestemmingsplan’. Het PIP legt de bestemming van een gebied, dat zoals hier over verschillende gemeentegrenzen loopt, en het gebruik ervan juridisch bindend vast.

Voor het PIP worden diverse (milieu-)onderzoeken gedaan, onder andere naar externe veiligheid, lucht, geluid, bodem, natuur en archeologie. De onderzoeken bieden inzicht in hoe de ruimtelijke keuzes in het PIP invloed kunnen hebben op het mileu en geven aan wat de impact is van de HOV-verbinding op de omgeving. 

Procedure van PIP

De provincie Noord-Holland start met een planologische procedure om te komen tot een ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Deze procedure start nadat het besluit over de bestuursovereenkomst is genomen. Het ontwerp-PIP wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland. Hierna wordt een procedure doorlopen waarin alle belanghebbenden de kans krijgen om hun mening (zienswijze) te geven over de planologische inpassing van de HOV-verbinding.

Na de behandeling en beantwoording van de zienswijzen (pdf, 1.4mb) van het ontwerp-PIP stellen Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland een definitief Provinciaal Inpassingsplan vast. Na vaststelling door PS, vindt publicatie plaats en volgt een inzageperiode van 6 weken. In deze periode kan een beroepsschrift worden ingediend bij de Raad van State. 

Via bekendmakingen (pdf, 311kb) in huis-aan-huisbladen, informatieavonden en de website blijven inwoners op de hoogte van de procedure en de momenten waarop zij kunnen reageren. Als het PIP is afgerond, zijn er voor de uitvoering nog diverse vergunningen en bijvoorbeeld verkeersbesluiten nodig. Tegen een vergunning of besluit kan bezwaar worden gemaakt bij gemeente of provincie.

Vergunningen

Op de pagina vergunningen vindt u een overzicht van de ingediende en verleende vergunningen