Inspraak

Provincie Noord-Holland en de Dorpsraad Broek in Waterland zijn een co-creatieproces met elkaar aangegaan over de mogelijkheden voor een (onder)doorgang door Broek in Waterland (N247). Bewoners en ondernemers kunnen meedenken in ontwerpateliers en informatieavonden.

Van november 2016 tot en met maart 2017 werken de provincie en de Dorpsraad Broek in Waterland gezamenlijk aan de uitwerking van de ondergrondse varianten voor een doorgang door Broek in Waterland (N247). Het is de bedoeling om deze varianten tot hetzelfde technische niveau uit te werken als het schetsontwerp van de bovengrondse variant. In samenwerking met de Dorpsraad en belanghebbenden uit de regio worden eisen en wensen voor de meest optimale doorstroming op de N247 in kaart gebracht. De leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Deze vorm van participatie is nieuw voor de provincie Noord-Holland.

Ateliers en inloopavonden

Het participatieproces wordt zo ingericht dat verschillende betrokkenen, op gezette tijden, hun kennis en ervaring kunnen delen. Zo wordt recht gedaan aan de kennis, ervaring, wensen en eisen van de weggebruikers en de omgeving in Broek in Waterland.

Het ontwerp- en vergelijkingsproces rondom de co-creatie gebeurt in drie ronden met de volgende thema’s:

  • Ronde 1: de aanpak van de komende maanden, de wensen voor het ontwerp van de onderdoorgang-varianten en de onderwerpen waarop de varianten vergeleken gaan worden.
  • Ronde 2: presentatie van de resultaten van diverse onderzoeken, bespreking van het (concept) ontwerp en de wijze waarop de wensen uit de eerste bijeenkomst verwerkt zijn.
  • Ronde 3: presentatie van het ontwerp en de wijze waarop de reacties uit de tweede bijeenkomst verwerkt zijn en de resultaten van de vergelijking van de onderdoorgang-varianten en bovengrondse variant.

Iedere ronde bestaat uit 2 delen:

  • Het eerste deel is een ‘atelier’ waarin de Dorpsraad en Klankbordgroepleden uit Broek in Waterland én uit de regio actief aan de slag gaan met het onderwerp van de betreffende ronde. Deelname is op uitnodiging. Daarnaast worden Statenleden en Raadsleden als toehoorder uitgenodigd.
  • Het tweede deel is een ‘inloopavond’ voor geinteresseerden in de ontwikkelingen rondom de technische uitwerking van de (onder)doorgang door Broek in Waterland (N247). Tijdens de inloopavonden geven we een terugkoppeling van de resultaten van de ateliers en kunnen aanwezigen daarop reageren. Deelname is vrij voor iedereen. De informatie die tijdens de inloopaavonden worden opgehaald wordt vervolgens in de volgende ronde meegenomen.

In 2017 volgen nog de ateliers en inloopbijeenkomsten van ronde 2 en 3 in juni en oktober. 

Alle ateliers en inloopavonden worden begeleid door een onafhankelijk voorzitter.Tijdens iedere ronde wordt gewerkt aan de ondergrondse varianten. De bovengrondse variant wordt steeds ter informatie en vergelijking gepresenteerd.

Online samenwerking

In de online samenwerkingsomgeving https://onderdoorgangbroekinwaterland.pleio.nl/ werken provincie, dorpsraad Broek in Waterland en ook klankbordgroepen uit de regio samen aan de mogelijkheden voor de (onder)doorgang Broek in Waterland. Bewoners en ondernemers uit de regio die niet deelnemen aan een klankbordgroep kunnen hun ideeën ook kwijt via een e-mail of op de facebookpagina van het programma Bereikbaarheid Waterland. 

Uiteindelijke besluitvorming

De Dorpsraad Broek in Waterland moet in ieder geval akkoord gaan met de technische uitwerking van de ondergrondse variant (50 km/uur).

De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland adviseert aan Gedeputeerde Staten welk van de 4 varianten de voorkeur heeft. Uiteindelijk besluiten zowel Provinciale Staten, de Regioraad als de gemeenteraden over het totale maatregelenpakket. In de stuurgroep hebben bestuurders van de provincie, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland zitting.

Samenwerking burgers en overheid

De Dorpsraad en provincie Noord-Holland hebben hun samenwerking samengevat in 7 statements. Dit document heeft geen juridische betekenis, maar helpt beide partijen in de co-creatie beter samen te werken. Het geeft betekenis aan wat de provincie en de Dorpsraad met elkaar willen bereiken. We hebben geen enkel voorbeeld kunnen vinden in Nederland of internationaal, waarin de samenwerking tussen burgers en overheid op deze manier is vastgelegd, met recht uniek te noemen dus.