Waterwet en Waterverordening

De Waterwet en de Waterschapswet zijn de basis van de provinciale regelgeving op het gebied van water. De provincie heeft waterschapsreglementen vastgesteld. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland een waterverordening voor de provincie zelf en waterverordeningen en reglementen voor elk waterschap afzonderlijk vastgesteld.

Waterwet

Door de Waterwet van 22 december 2009 zijn de taken van de provincie op een paar punten gewijzigd. Zo is een deel van de bevoegdheden van de provincie op het vlak van grondwater en waterbodems overgegaan naar de waterschappen/hoogheemraadschappen. Ook is vanwege de Waterwet een nieuwe regeling voor vaarwegbeheer vastgesteld. Deze regels zijn opgenomen in de Waterverordening van de provincie.
De provincie heeft de vergunningverlening en handhaving op de Waterwet uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Waterverordening provincie Noord-Holland

De Waterverordening van de provincie Noord-Holland regelt de provinciale taken op het gebied van water. Dit zijn onder andere het vaarwegbeheer en grondwater.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Waterwet op Helpdesk Water of de website van InfoMil.