Nieuws

 • Integratiesessie verkenning moerasvogels

  (24 september 2020) Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Er waren 18 deelnemers inclusief de organisatoren, hoewel er 40 mensen waren uitgenodigd. Iedereen kreeg de gelegenheid te reageren op een in maart toegezonden tussenrapport over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen.
 • Even voorstellen: procesmanager Irene Quakkelaar

  (24 september 2020) Aangenaam! Mijn naam is Irene Quakkelaar. Sinds kort werk ik voor het gebiedsakkoord aan de verkenning naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen en aan de verkenning naar verbetering van de (water)recreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef.
 • Slot werkatelier invulling Nieuwe Polderplas

  (24 september 2020) “Ik had veel uit te leggen”, vertelt projectleider Henk Otten. Hij verwelkomde op maandag 31 augustus 20 deelnemers in de Vrijbuiter in Loosdrecht voor het laatste werkatelier ‘Quick scan invulling van de Nieuwe Polderplas’. Na een pittige start en uiteenlopende reacties, ontstond er aan het eind van de avond consensus. “Dat was de winst van de avond.”
 • Oog hebben voor elkaars belangen

  (08 september 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 4 in de serie: Jacob van der Meulen, ondernemer.
 • Nieuws van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (2 september 2020)

  (04 september 2020) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft in de vergadering van 2 september 2020 besloten na iedere vergadering de belangrijkste besluiten via een nieuwsbericht naar buiten te brengen. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen.
 • We moeten er met z’n allen blij van worden

  (01 september 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 3 in de serie: Arjenne Bak, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten.
 • Betrokken worden bij het maken en uitwerken van plannen

  (25 augustus 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 2 in de serie: Marije de Rooij, Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen.
 • Vertrek programmamanager Ronald Louwman

  (21 augustus 2020) Ronald Louwman stopt vanwege een andere opdracht als programmamanager van het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
 • Zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed zijn

  (18 augustus 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 1 in de serie: Gerlinde van der Meer, regisseur bij de gemeente Wijdemeren.
 • Aanpak cabomba: nieuwe voorlichtingsmaterialen

  (11 augustus 2020) Met nieuwe voorlichtingsmaterialen willen samenwerkende partijen, waaronder de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken, de zich snel verspreidende waterplanten cabomba en vederkruid tegengaan.
 • Blauwe Druppel voor ‘cabombabestrijder’ Kees Blase

  (05 augustus 2020) Voor zijn inzet om de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen te meten, heeft Kees Blase de Blauwe Druppel ontvangen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht reikt de Blauwe Druppel uit aan mensen met een hart voor water.
 • Nieuw online platform voor promotie van Loosdrechts Plassengebied

  (31 juli 2020) Ruim 50 lokale ondernemers rondom het Loosdrechtse Plassengebied hebben samen de site www.loosdrechtsplassengebied.nl gelanceerd.
 • Voorbereidingsfase baggeropgave Loosdrechtse Plassen

  (24 juli 2020) De provincie werkt samen met 20 partners aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • Samen cabomba aanpakken: helpt u mee?

  (20 juli 2020) In de Loosdrechtse Plassen vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie.
 • Moerasvogels: update verkenning verbeteren leefgebied

  (14 juli 2020) Belangenorganisaties waren dit voorjaar uitgenodigd voor de 3e integratiesessie op 30 maart voor het project ‘Verkenning mogelijkheden leefgebied voor moerasvogels’.
 • Han Verheijden nieuwe voorzitter transitieteam recreatie & toerisme

  (07 juli 2020) Han Verheijden is op voorspraak van Hiswa/Recron aangetrokken als voorzitter van het transitieteam recreatie & toerisme.
 • Oostelijke Vechtplassen in magazine &Holland

  (26 juni 2020) In de Oostelijke Vechtplassen werken 21 partijen (overheden, bewoners- en natuurorganisaties, watersport- en recreatieondernemers) samen aan het verbeteren van het gebied.
 • Nieuwe broedlocaties grote karekiet in Loosdrechtse plassen

  (24 juni 2020) In de Loosdrechtse plassen zijn nieuwe broedlocaties ontdekt van de grote karekiet.
 • Uitkomsten enquête: hoe leefgebied voor moerasvogels verbeteren?

  (27 mei 2020) Het herstellen van rietoevers en legakkers in de Oostelijke Vechtplassen heeft de voorkeur van 70% van de deelnemers aan een online enquête over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels.
 • De transformatie van de recreatiesector tijdens en na de coronacrisis

  (18 mei 2020) De recreatiesector heeft de afgelopen weken flink moeten inleveren door de corona-maatregelen. “Verblijfsrecreatieparken waar mensen eigen huisjes met eigen sanitaire voorzieningen hebben, konden open blijven. Maar de horeca, alle ‘short stay’ recreatieondernemers en ondernemers die events houden, worden zwaar getroffen”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring (foto).
 • Aanpak exoten: cabomba en Amerikaanse rivierkreeften

  (18 mei 2020) In de Loosdrechtse Plassen vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie. Ook de groeiende populatie rode Amerikaanse rivierkreeften is een grote zorg. Hoe staat het met de aanpak van beide exoten die van nature niet voorkomen in de Oostelijke Vechtplassen? Projectleider Martin Hoorweg aan het woord.
 • Ook in de Tienhovense Plassen keert het waterriet terug

  (18 mei 2020) Na het succes in de Loosdrechtse Plassen zijn er in 2019 ook waterrietkragen in de Tienhovense Plassen beschermd. En met succes! Na 1 seizoen groeien de rietkragen alweer het water in. Goed nieuws dus voor rietvogels die afhankelijk zijn van vitale rietkragen. Jan van der Winden, onderzoeker, is erg blij met dit snelle resultaat: “Met dit project willen we de conditie van het waterriet zo herstellen, dat rietvogels als de grote karekiet en woudaap, meer kans krijgen om hier te gaan broeden.”
 • Bewonersplatform opgericht en aan tafel

  (18 mei 2020) Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is begin 2020 de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen officieel opgericht. De Bewonersfederatie neemt sinds september 2019 als aspirant-lid deel aan de Regiegroep en de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (foto).
 • Invulling Nieuwe Polderplas: voortgang quick scan

  (18 mei 2020) Op 12 maart jl. vond het derde werkatelier plaats voor de invulling van de Nieuwe Polderplas. Tijdens deze bijeenkomst was het de bedoeling om het resultaat van de gezamenlijke schetsen af te ronden met de vertegenwoordigers van de verschillende belangen. Wat is de stand van zaken?
 • Moerasvogels: voortgang verkenning uitbreiding leefgebied

  (18 mei 2020) Maar liefst 100 mensen deden mee aan de online enquête om hun voorkeuren aan te geven voor de manieren waarop we het leefgebied voor moerasvogels kunnen verbeteren in de Oostelijke Vechtplassen. “Sommigen waren enthousiast, anderen kritisch, maar met een grote betrokkenheid bij het gebied”, aldus projectleider Renier Koenraadt.
 • Video over aanpak baggeren Loosdrechtse Plassen

  (28 april 2020) De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor is de bevaarbaarheid van de plassen niet optimaal, daarbij is het water troebel door zwevend slib en hebben waterplanten weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ is dan ook een belangrijk project binnen het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
 • Enquête moerasvogels: wat heeft uw voorkeur?

  (01 april 2020) U kunt nu meedoen aan een online enquête over moerasvogels. Deze gaat over de vraag hoe we het leefgebied voor moerasvogels in het Oostelijke Vechtplassengebied kunnen verbeteren.
 • Inloopavond 23 maart Oostelijke Vechtplassen geannuleerd

  (13 maart 2020) Op 23 maart 2020 stond een inloopbijeenkomst gepland over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deze inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel in Loosdrecht gaat niet door.
 • ‘Meer informatie nodig voor afweging nieuwe vaarverbinding’

  (12 maart 2020) De gemeente Wijdemeren heeft een gedegen advies van de Commissie m.e.r. ontvangen over de volledigheid van het Milieueffectrapport (MER). Dit rapport werd opgesteld om enkele varianten voor een nieuwe vaarverbinding te onderzoeken.
 • Inloopavond Oostelijke Vechtplassen 23 maart 2020: komt u ook?

  (11 maart 2020) Heeft u ideeën voor routes om te kunnen wandelen, fietsen of varen?
 • Werksessie over invulling Nieuwe Polderplas

  (17 februari 2020) In de Vrijbuiter in Loosdrecht is donderdag 13 februari 2020 tijdens een tweede werksessie gesproken over de invulling van de Nieuwe Polderplas.
 • Wijdemeren ontvangt zienswijzen MER-vaarverbinding

  (14 februari 2020) De gemeente Wijdemeren heeft 53 zienswijzen ontvangen op het milieueffectrapport (MER). In dat rapport zijn de verschillende varianten onderzocht voor een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversumse Kanaal via de Wijde Blik.
 • Provincie stelt grondstrategie Horstermeerpolder vast

  (13 februari 2020) De provincie zoekt beheerders voor de natuurgronden in het noordelijk deel van de Horstermeerpolder.
 • Rapport vaarverbinding Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal half december ter inzage

  (06 december 2019) Het Milieu Effect Rapport (MER) over de mogelijke vaarverbindingen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal ligt vanaf half december officieel ter inzage.
 • Woekerende cabomba uit havens Vechtplassengebied

  (22 november 2019) Provincie Noord-Hollend verwijdert samen met Waternet en VSCA (Vereniging Samen Cabomba Aanpakken) de woekerende waterplant cabomba uit de havens in de Oostelijke Vechtplassen.
 • Provincie in gesprek met grondeigenaren Oostelijke Vechtplassen

  (11 oktober 2019) De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met grond binnen begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuur. Het uitbreiden van de natuur is belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het Vechtplassenbied.

Uitgelicht