Feitenoverzicht landschapsplan Verbinding A8-A9/Stelling van Amsterdam

(28 augustus 2018)

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in april een besluit genomen om samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan te maken om het landschap rond werelderfgoed de Stelling van Amsterdam te herstellen en daarin de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen.

Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen. Gezien de berichtgeving in het Noordhollands Dagblad van 28 augustus hecht de provincie er waarde aan nogmaals de feiten in dit dossier op een rij te zetten.

Op 22 november 2017 zijn Provinciale Staten (PS) per officiële brief geïnformeerd over het advies van ICOMOS en de keuzes die GS op basis daarvan heeft gemaakt: “Wij willen, voordat wij conclusies trekken uit dit advies, eerst duidelijkheid hebben over wat wel en niet mogelijk is. Die duidelijkheid willen wij krijgen door ICOMOS op een aantal zaken verduidelijking te vragen en daarover vervolgens in gesprek te treden met de ministers van OCW en lenW. Wij gaan ons naar aanleiding van de antwoorden van ICOMOS en de gesprekken met OCW en lenW verder beraden op het dilemma tussen de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid met de aanleg van een A8-A9 verbinding.”

Het ministerie van OCW heeft deze verduidelijkende vragen aan ICOMOS voorgelegd. Op 22 december 2017 zijn deze vragen beantwoord. Zowel het oorspronkelijke advies als de mail van 22 december zijn besproken met de ministeries van IenW en OCW. Daarna is op 25 april door de betrokken bestuurders van provincie en ministerie een gezamenlijke redeneerlijn vastgesteld over de te volgen koers. De conclusie uit deze redeneerlijn luidt: “Vanuit het perspectief van landschapsherstel biedt het Golfbaanalternatief de meeste kansen om de uitzonderlijke universele waarde van de Stelling van Amsterdam te versterken. In dit gebied is de grootste winst te behalen door het koppelen van de herstelmaatregelen aan het uitwerken van een tracéontwerp. (…) OCW en regio komen tot de conclusie dat er geen andere opties beschikbaar zijn die zowel de Outstanding Universal Value (OUV) van de Stelling van Amsterdam behouden als de leefbaarheid en bereikbaarheid in voldoende mate verbeteren. (…) (zie brief). Bij een inpassing van de verbinding tussen de A8 en A9 wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen. In dit landschapsplan worden de eerdere richtinggevende aanbevelingen over herstel en inpassing van een verbinding van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meegenomen. Ook mogelijke verdieping van het tracé zou ook onderdeel kunnen uitmaken van dit plan. Hiermee is de lijn gevolgd zoals eerder gedeeld met PS in november 2017.

ICOMOS

ICOMOS is een adviesorgaan voor UNESCO. Als adviesorgaan geeft zij advies over ontwikkelingen die het werelderfgoed raken. Zij heeft geen beslissingsbevoegdheid. In het geval van de A8-A9 heeft ICOMOS de drie voorliggende alternatieven die GS hebben vastgesteld beoordeeld. ICOMOS heeft geen advies gegeven over wat wel mogelijk is, noch over wat de provincie wel of niet moet doen. GS hebben dit benadrukt tijdens verschillende commissievergaderingen waar dit onderwerp aan de orde is geweest. De email van ICOMOS van 22 december 2017 is een verduidelijking van het advies dat ICOMOS uitbracht in november 2017. Dat advies van ICOMOS is door GS aangeboden aan PS.