Provinciaal inpassingsplan voor N247 gewijzigd vastgesteld

(06 december 2018)

In de 6 weken dat regio Waterland het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam/Volendam in hebben kunnen zien, zijn er 8 zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot een beperkte wijziging van het PIP. De provinciale weg wordt opnieuw ingericht om het steeds toenemende verkeer veilig te kunnen laten doorstromen. Provinciale Staten besluiten begin 2019 over het vaststellen van het definitieve PIP.

In het Provinciaal Inpassingsplan wordt in 1 juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen rond de N247 vastgelegd. Hierbij worden eveneens de milieueffecten van de maatregelen aan de N247 onder de/ loep genomen. Naar aanleiding van de publicatie en een druk bezochte inloopbijeenkomst op 26 september zijn er 8 zienswijzen ingediend bij de provincie Noord-Holland. De ontvangen zienswijzen zijn van een reactie voorzien en hebben (deels) geleid tot aanpassingen van het Provinciaal Inpassingsplan N247.

N247

Geluid

Het akoestisch onderzoek geeft aan dat als gevolg van de plannen, bij 8 woningen sprake is van een verhoging van de geluidbelasting met 1,5 dB of meer. De woningen liggen nabij kruispunt het Schouw. Omdat daar sprake is van veel wringend verkeer is het aanbrengen van stil asfalt niet mogelijk. Geluidschermen zijn ook niet gewenst. Daarom zijn hogere waarden Wet geluidhinder aangevraagd. Het besluit van Gedeputeerde Staten voor vaststelling van de hogere waarden heeft tegelijk met het ontwerp PIP N247 ter visie gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het wegvak van de N247 bij Monnickendam (km 37,27-37,65) wordt bij de werkzaamheden aan de N247 voorzien van geluid reducerend asfalt vanwege het vernieuwde Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2022.

Natuurcompensatie

Door aanpassingen van de N247 gaat weidevogelleefgebied verloren. Er is er geen ruimte in de regio Waterland om extra weidevogelleefgebied aan te leggen als compensatie. Daarom is gekozen om weidevogel-projecten van Staatsbosbeheer in de regio te ondersteunen met een compensatiebedrag van € 305.000 incl. BTW. Dit is conform provinciale regelgeving.

Fietspad Katwoude

Naar aanleiding van een van de zienswijzen is besloten om het geplande fietspad, een sloot en berm met waterkerende constructie parallel aan elkaar aan te leggen. Door deze wijziging is er minder agrarische grond nodig voor het verbeteren van de N247. Daarnaast beperkt deze verandering ongewenst gedrag van recreatie en het storten van vuil in de berm.

Besluitvorming

Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp PIP N247, de ontvangen zienswijzen, de beantwoording van de zienswijzen en het overzicht van de wijzigingen ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Naar verwachting zal Provinciale Staten in de vergadering van 4 februari 2019 een besluit nemen over PIP N247.

Programma Bereikbaarheid Waterland

Met het programma Bereikbaarheid Waterland werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa 20 deelprojecten, waaronder de reconstructie van Het Schouw en het kruispunt Bernardlaan bij Monnickendam. Zie voor meer informatie www.BereikbaarheidWaterland.nl

Uitgelicht