Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden

(20 december 2018)

De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren. Dit jaar zijn er 92 spoedlocaties vastgesteld.

Grondsaneringswerkzaamheden

Daarvan zijn 33 volledig afgehandeld, bij 30 locaties is een sanering gaande en op 29 locaties vinden onderzoek of onderhandelingen plaats. De verwachting is dat het doel om in 2020 alle locaties te hebben gesaneerd of beheerd, zal worden gehaald. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitoringsrapportage spoedlocaties 2018.
 
Gedeputeerde Adnan Tekin (milieu): “Schone grond is essentieel! De provincie zet zich al jaren in om alle risico’s in de gronden weg te nemen. Het is dus mooi dat we op koers liggen, maar nog mooier dat we door goede samenwerking met alle betrokken instanties ons doel gaan halen."
 
Op veel plekken in Noord-Holland is de bodem ernstig vervuild. Vervuilde bodems kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier en beperkt de mogelijkheden van gebruik. De provincie Noord-Holland pakt deze locaties aan door de acute risico’s weg te nemen of door de verontreiniging in z’n geheel te saneren. 

Convenant bodem en ondergrond 2016-2020

Provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten hebben in het landelijk 'Convenant bodem en ondergrond 2016-2020' afspraken gemaakt over de aanpak van onder andere spoedlocaties bodemsanering en gebiedsgericht grondwaterbeheer. De provincie is bevoegd gezag op basis van de Wet bodembescherming (Wbb). Een van de belangrijkste doelstellingen uit het Bodemconvenant is dat alle spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidingsrisico’s in 2020 zijn gesaneerd of dat er concrete saneringsplannen zijn. Een belangrijk onderdeel van het convenant is de jaarlijkse monitoring. Eind 2020 zullen alle partijen een eindevaluatie uitvoeren en deze aanbieden aan de Tweede Kamer.
 
Meer informatie is te vinden op de pagina Bodemsanering.

Uitgelicht