Besluiten Provinciale Staten 12 februari 2018

14 februari 2018

De eerste vergadering van Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland in 2018 begon met de installatie van Marco Deen, Statenlid van de PVV. Daarnaast hebben PS groen licht gegeven voor windpark Spuisluis in de gemeente Velsen. En geld vrijgemaakt voor het versnellen van woningbouw in Noord-Holland.

Installatie Marco Deen als Statenlid PVV

Marco Deen is geïnstalleerd en beëdigd als Statenlid van de PVV. Hij neemt de plaats in van Jack Portegijs die in december 2017 is overleden. Deen was tot voor kort duo-commissielid en heeft ook al eerder deze Statenperiode de heer Portegijs vervangen.

Be√ędiging nieuw Statenlid Marco Deen

Windpark Spuisluis

PS hebben een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de bouw van windpark Spuisluis in de gemeente Velsen. Het windpark zal bestaan uit 6 windturbines op de landtongen bij de Spuisluis en Velserkom in het Noordzeekanaalgebied. Hiermee geeft de provincie invulling aan het programma Wind op Land: het Rijk en de provincies hebben afspraken gemaakt over de ruimte die zij aanwijzen voor het opwekken van windenergie. De provincie Noord-Holland moet in 2020 685,5 megawatt (MW) windenergie gerealiseerd hebben. De energie wordt voor meer dan de helft opgewekt door bestaande windturbines en voor de rest door nieuwe windturbines op een zestal windparken, waaronder Spuisluis. Tegengestemd hebben de PVV, 50Plus, SP en Ouderenpartij NH.

Versnellen bouw woningen 2018-2020

Is binnenstedelijk bouwen voldoende? Of moet er toch gebouwd gaan worden in het buitengebied? Hierover vond het debat plaats in PS. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat met name in Noord-Holland Zuid de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Maar ook in het noorden van de provincie is behoefte aan meer woningen. In totaal zijn er 212.000 woningen nodig tot 2040. Daarom wil de provincie de bouw van nieuwe woningen versnellen. In het Uitvoeringsprogramma ‘binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw 2018-2020’ staan maatregelen om dit voor elkaar te krijgen. PS besloten unaniem om hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van  7.284.636,01 uit de Reserve Actieprogramma 2010, compartiment Wonen.

Energiezuinig maken bestaande woningvoorraad 

Provinciale Staten hebben ruim 10 miljoen euro vrijgemaakt voor het duurzaam maken van bestaande woningen. Het geld wordt vooral ingezet om het voor particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken. Alleen de PVV stemde tegen het voorstel. 

Initiatiefvoorstel GroenLinks over schuilstallen

Veel hobbydieren, zoals paarden, ezels, koeien, schapen en geiten, lopen niet dicht bij huis, maar in een verderop gelegen weiland. Hoewel deze dieren het hele jaar door buiten kunnen blijven, is enige vorm van beschutting wél noodzakelijk. Vanaf 1 februari 2015 is de huidige Wet Dieren van kracht waarin is vastgelegd dat elk dier recht heeft op bescherming tegen slechte weersomstandigheden wanneer zij buiten worden gehouden. In dit initiatiefvoorstel pleit GroenLinks voor het bieden van ruimte aan gemeenten om schuilstallen mogelijk te maken op een wijze die de ruimtelijke kwaliteit van het open landschap respecteert. Het voorstel van GroenLinks kreeg steun van de Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP, PVV en 50PLUS maar werd door de meerderheid van PS verworpen.

De aangehouden en verworpen moties en amendementen zijn terug te vinden bij de agenda en vergaderstukken van de Statenvergadering van 12 februari 2018.