Stuurgroep HOV in ’t Gooi bijeen voor zomerreces

(09 juli 2018)

De Stuurgroep HOV in ’t Gooi kwam op 6 juli 2018 bijeen. Deze stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en de verantwoordelijke wethouders van de 5 deelnemende gemeenten.

De stuurgroep nam kennis van onder meer de volgende zaken:

Bewust veilig

Veiligheid op en rond het project HOV in ’t Gooi is een belangrijk speerpunt. 4 keer per jaar worden voor alle projectbetrokkenen bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema veiligheid, gezondheid en milieu (VGM-sessies).

Bij de eerste 2 sessies (februari en juni) waren hoofd- en onderaannemers goed vertegenwoordigd. Medio juni vond ook de eerste ‘safety walk’ plaats.

Deze keer ging het om een gesprek over het werk aan kabels, leidingen en riolering in de Oosterengweg. Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering  van de provincie Noord-Holland en Barry Mulder, directielid Van Gelder waren daarbij aanwezig.

Ten slotte is eind juni een aparte veiligheidsbijeenkomst georganiseerd voor collega’s van de gemeente Hilversum. Zij voeren komende zomer verkeersmaatregelen uit, nodig om de bouw van de spoorwegonderdoorgang eind 2019 mogelijk te maken.

Movares aan boord

Op het projectbureau in Hilversum wordt plaats gemaakt voor 3 medewerkers van Movares. Zij werken de ontwerpen verder uit voor de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren. Movares kwam bij de aanbesteding als beste uit de bus, vooral vanwege hun creatieve aanpak en bijdrage aan de speerpunten van HOV in ‘t Gooi.

Stand van zaken gunning

Eerder is gemeld dat in juli meer bekend wordt over de aannemer die de busbaan en de bouw van de spoorkruisingen in Hilversum gaat uitvoeren. De aanbesteding kost helaas meer tijd dan verwacht. Er wordt naar gestreefd om de winnende aannemer begin oktober bekend te maken.

Deze maand wordt wel bekend welke aannemer de tijdelijke overweg gaat bouwen. Actuele informatie staat te zijner tijd op de website www.hovintgooi.nl. De gewijzigde planning heeft geen gevolgen voor de einddatum van het project.  

Asbest

Bij het verleggen van kabels en leidingen op de Oosterengweg in Hilversum werd in april op 2 plaatsen asbest aangetroffen. Aangezien in eerdere bodemonderzoeken geen asbest werd gevonden, ligt een structurele vervuiling niet voor de hand. Intussen zijn beide vindplekken gesaneerd. Dit betekent dat de locatie schoon is en alle verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende asbestverwerker.

Bomen

In Hilversum moeten veel bomen wijken voor de aanleg van de busbaan. Daarom is gezocht naar mogelijkheden om het gekapte hout een goede bestemming te geven.

29 beuken worden in lange lengtes gezaagd en geschonken aan praktijkscholen, meubelmakers en natuurorganisaties: beukenhout is zeer geschikt voor meubels en speeltoestellen.

Het hout van een groot aantal andere inheemse soorten wordt ‘opgehaald’ door het project Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland die het hout een duurzame bestemming geeft.

Eén van de initiatieven is gericht op het behoud van bomen: de 10 moeraseiken aan het Wandelpad worden niet gekapt maar verplant naar een andere locatie binnen de gemeente Hilversum. De 10 bomen langs het Wandelpad worden overigens wel gecompenseerd: na afloop van de werkzaamheden worden 21 nieuwe bomen teruggeplaatst.

Bomen