Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 ter inzage

(18 juni 2018)

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 12 juni de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER) vrijgegeven.

De visie en het PlanMER liggen van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage. De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

Ontwerpvisie

In de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die op de provincie afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.

De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Randvoorwaarden zijn geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie wil zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen ontwikkelen, ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur clusteren en rekening houden met de ondergrond.

5 bewegingen, met bijbehorende ontwikkelprincipes voor de ontwikkeling van de leefomgeving, beschrijven hoe de provincie de ambities willen waarmaken. Rekening houdend met die basiskwaliteit.

PlanMER

Het PlanMER is opgesteld door het onafhankelijke adviesbureau Tauw en brengt in beeld welke kansen en risico’s de omgevingsvisie biedt voor de leefomgeving. De algemene conclusie is dat de ontwikkelprincipes in de omgevingsvisie de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Samenvattingen

Van beide stukken zijn samenvattingen gemaakt.

Let op, de samenvattingen hebben geen formele status.