Cultuur en erfgoed op de kaart in Metropoolregio Amsterdam

(02 november 2018)

De samenwerkende overheden binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA) bundelen de krachten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. In de vorm van een actieprogramma werken de partners samen aan het bevorderen van de cultuurparticipatie in de gehele regio en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de metropool.

Hierbij wordt gekeken naar het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid & toegankelijkheid, cultuureducatie & talentontwikkeling, ruimte & duurzaamheid en erfgoed.

Cultuur en erfgoed op de kaart in Metropoolregio Amsterdam

Culturele parels

In de MRA gebeurt veel op cultureel gebied, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Het historisch erfgoed én de actuele kunst- en cultuurproductie is enorm, divers en omvangrijk. Culturele ‘parels’ – klein en groot – hebben een grote aantrekkingskracht op zowel bewoners als bezoekers van de MRA. 

Spreiding

Het rijke cultuuraanbod in de regio staat ook onder druk. Monumentale panden staan leeg, de verschillen tussen gemeenten en culturele instellingen nemen toe door onder andere lokale beleidskeuzes, demografie en verandering van publiek. De toenemende druk van bezoekers en recreanten vraagt om spreiding over de regio. Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland: “Topmusea, podia, gezelschappen, filmhuizen, landgoederen, droogmakerijen, industrieel erfgoed en culturele broedplaatsen. Je vindt ze allemaal, en nog véél meer, in de Metropoolregio Amsterdam. De ontwikkeling van de metropool vraagt wel om een samenhangende aanpak zodat inwoners en bezoekers, zowel regionaal als nationaal, maar ook internationaal, van dit rijke aanbod kunnen blijven genieten. De gesprekken met de culturele partners waren positief en een overgrote meerderheid ziet zowel nut als noodzaak om vanuit een breder perspectief en in samenhang naar de kansen voor de sector te kijken.“

Het onzichtbare verhaal

Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam: “Door kunst, cultuur en erfgoed van de afzonderlijke plekken in de regio te delen, kunnen we het onzichtbare verhaal van de metropool zichtbaar maken: de verwantschap, de onderlinge verbanden, het gedeelde verleden, de beloften voor de toekomst. Dit verhaal gunnen we alle bewoners en bezoekers van onze regio.”

Regio’s met een eigen identiteit

Bijzonder aan het programma is dat is gewerkt vanuit de verschillende identiteiten en verhalen uit de (deel)regio’s. De verhalen van de Zaanstreek zijn heel verschillend van de verhalen vanuit de Haarlemmermeer. Vanuit die verschillende verhalen is gezocht naar verbinding en samenwerking van deze identiteiten binnen de MRA. Ook de kansen en uitdagingen voor kunst en cultuur zijn heel divers.

Regio en Rijk

De partners van de MRA hebben naast het programma ook gezamenlijk een regionaal cultuurprofiel opgesteld. Dit profiel geeft een overzicht van wat er gebeurt op cultureel gebied en hoe de regio tot een beter afgestemd cultuuraanbod kan komen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het MRA-cultuurprofiel op 1 november ontvangen. Het Rijk wil met regioprofielen de stand van zaken en ambities in kaart brengen, samenwerking tussen regio’s, andere overheden, culturele instellingen en andere partijen bevorderen, en daarmee cultuur in Nederland op een hoger plan brengen. De profielen zullen deel uitmaken van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor het cultuurbeleid van 2021-2024.

Regioprofiel Metropoolregio Amsterdam 2019 - 2024 (PDF, 12,8 MB)