Besluiten Provinciale Staten 16 december 2019

(17 december 2019)

In de laatste vergadering van 2019 debatteerden Provinciale Staten (PS) over de problemen met de sinterkoelers van Tata Steel en verklaarden PS het burgerinitiatief ter voorkoming van bomenkap in de Schoorlse Duinen geldig. Ook benoemden PS Ibrahim Ghazi als duo-commissielid van DENK.

Aftreden gedeputeerde Tekin

De commissaris van de Koning Arthur van Dijk en PvdA-fractievoorzitter Voskuil stonden kort stil bij het aftreden van gedeputeerde Tekin. Voskuil liet weten ernaar te streven bij de volgende Statenvergadering op 3 februari een nieuwe gedeputeerde voor te dragen aan Provinciale Staten.

Tata Steel en de problemen met de sinterkoeler

Uit onderzoek van Tata Steel blijkt dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. Gedeputeerde Staten (GS) stuurden op 5 december een brief hierover naar PS.

Statenlid Leerink (PvdA) heeft onder de noemer actualiteit een verzoek gedaan om met Gedeputeerde Staten (GS) hierover te debatteren. Het verzoek voor de actualiteit namen PS unaniem aan. Statenleden spraken vervolgens met GS in een debat over de problemen. PS stelden veel vragen over het proces: wie wist wanneer en wat met betrekking tot de te hoge uitstoot van de sinterkoelers? Ook was er kritiek vanuit PS op het toezicht op Tata Steel. GS zegden toe uiterlijk in februari met een brede reconstructie te komen over onder meer de informatieuitwisseling en over de samenwerking tussen verschillende instanties.

Klimaatmaatregelen

PS namen een motie van Partij voor de Dieren aan waarin GS worden verzocht om een meer samenhangend pakket aan klimaatmaatregelen op te stellen. VVD, FVD, CDA, PVV en de fractie Baljeu stemden tegen. Deze motie werd opnieuw in stemming gebracht, omdat er bij de eerste stemming in de PS-vergadering van 18 november een gelijk aantal Statenleden voor de motie als tegen de motie hadden gestemd.

Burgerinitiatief geldig

De Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied diende eind november een burgerinitiatief in ter voorkoming van bomenkap in de Schoorlse Duinen. Na controle door de provincie blijkt dat er meer dan 7000 rechtsgeldige handtekeningen zijn, waar 5000 handtekeningen nodig zijn. Uit een technische toets van de provincie blijkt dat niet PS, maar GS direct gaan over het voorkomen van de bomenkap. Toch acht PS het burgerinitiatief geldig en bespreken zij het inhoudelijk op 13 januari 2020 in de commissievergadering Natuur, Landbouw en Gezondheid. Alle partijen stemden hier voor.

Installatie duo-commissielid

Elke fractie in PS kan maximaal 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid mag aan vergaderingen van de Statencommissie deelnemen waarin hij of zij benoemd is. Een duo-commissielid mag echter niet deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten. De commissaris van de Koning installeerde Ibrahim Ghazi van DENK.

 Ibrahim Ghazi (DENK) werd op 16 december door commissaris van de Koning Arthur van Dijk geïnstalleerd als duo-commissielid van Provinciale Staten

Belasting op onttrekken van grondwater

Onder de naam 'Grondwaterheffing' heft de provincie Noord-Holland belasting voor het onttrekken van grondwater, de zogenaamde grondwaterheffingsverordening. De provincie wijzigt deze verordening op een paar punten. De belangrijkste wijziging is dat de provincie geen belasting heft bij onttrekkingen van minder dan 25.000 kubieke meter. Deze vrijstelling geldt nu bij onttrekkingen van minder dan 12.000 kubieke meter. De aanpassing heeft een vermindering van administratieve lasten tot gevolg. Provinciale Staten stemden in met wijzigingen.

Hamerstukken

PS stemden in met verschillende wijzigingen van regelingen en verordeningen. Ook keurden PS de laatste begrotingswijziging van dit jaar goed. Verder stemden PS in met de reactie van GS op  de conceptagenda 2.0 van de Metropoolregio Amsterdam.

Uitgelicht