Rapport vaarverbinding Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal half december ter inzage

(06 december 2019)

Het Milieu Effect Rapport (MER) over de mogelijke vaarverbindingen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal ligt vanaf half december officieel ter inzage.

In het rapport staat beschreven welke effecten de verschillende varianten van een eventuele vaarverbinding hebben op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, via de Wijde Blik, zorgt voor nieuwe (kortere) vaarroutes, waardoor de watersportmogelijkheden in het gebied verbeteren.

Mogelijke vaarverbinding Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal

Afweging

In bijeenkomsten met verschillende betrokkenen, waaronder bewonersgroepen, ondernemers en natuurorganisaties, is vooraf in beeld gebracht welke zorgen en ideeën er zijn. Om de effecten en belangen zorgvuldig af te wegen, is gekozen voor het opstellen van een MER. Het rapport geeft inzicht in 6 alternatieven voor een vaarverbinding, het nut daarvan en de effecten op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Dit helpt bij de afweging of er een vaarverbinding zou moeten komen en welke variant nader uitgewerkt moet worden. Of er daadwerkelijk een vaarverbinding komt en welke variant dan de voorkeur zou hebben, staat niet beschreven in dit rapport. 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Het onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe vaarverbinding is onderdeel van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van dat akkoord is het ontwikkelen van een aantrekkelijk plassengebied waar mensen graag wonen en recreëren. Om deze kwaliteitsslag mogelijk te maken, werken en financieren ruim 20 partners een groot aantal projecten in het gebied.

Vervolg

Vanaf woensdag 18 december tot en met woensdag 12 februari 2020 ligt de MER  inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Mensen die vragen hebben over het rapport of het vervolgproces, zijn op woensdag 15 januari 2020 tussen 18.00 en 21.00 uur welkom op het inloopmoment in het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht. Na afloop van de zienswijzeprocedure besluiten de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en de gemeenteraad van Wijdemeren of zij een vaarverbinding verder willen laten onderzoeken en welke variant(en) dit zouden moeten zijn. De MER en de samenvatting kunt u nu al bekijken via www.wijdemeren.nl/oostelijkevechtplassen.