'Ruimte voor groei' in Noord-Holland

(08 februari 2019)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben na bijna 4 jaar de balans opgemaakt van de activiteiten die voortkomen uit het coalitieakkoord 'Ruimte voor groei 2015-2019'. Het college is positief over de uitkomsten van de evaluatie. Vrijwel alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd.

Omgevingsvisie

Van groot belang is dat de provinciale Omgevingsvisie is vastgesteld. Deze visie geeft richting aan de ambities van het provinciebestuur voor de belangrijkste ontwikkelingen die op Noord-Holland afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit. Inwoners, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties hebben op verschillende manieren input voor de Omgevingsvisie geleverd.

Sterkere economie

De Noord-Hollandse economie is in de afgelopen periode versterkt, onder meer door de innovatieregeling Topsectoren en de subsidies voor herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen. Op het gebied van duurzaamheid zijn forse stappen gezet. Bijvoorbeeld door de verbreding van het Participatiefonds Duurzame Economie en door de verduurzaming van wonen in dorpen en steden. Met de aanleg van de Westfrisiaweg is er een bestendige oost-west verbinding gekomen, die de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio verbetert. Verder heeft de provincie op tal van terreinen ingezet op vermindering van geluidsoverlast en verbetering van de luchtkwaliteit.

Ook is geïnvesteerd in nieuwe vormen van duurzame mobiliteit en het toepassen van slimme technieken voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op weg en water.

Versterkt Natuurnetwerk en biodiversiteit

Met de aankoop en inrichting van ruim 250 hectare natuur per jaar is het Natuurnetwerk Nederland verder versterkt. Verder is hard gewerkt aan de versterking van de biodiversiteit waarbij de verduurzaming van de landbouw een belangrijk aandachtspunt is. Het ontwerp voor de Markermeerdijken is klaar en er is een impuls gegeven aan waterrecreatie in Noord-Holland. De aansluiting op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden is verbeterd, mede door de aanstelling van de werkambassadeur.