Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 8 juli 2019

(09 juli 2019)

In de laatste vergadering voor het zomerreces stelden Provinciale Staten de financiële jaarstukken van 2018 en de kaderbrief die input vormt voor de begroting van 2020 vast. Verder voerden oppositie en coalitie een fractiedebat met elkaar over het coalitieakkoord en stemden PS voor het eerst elektronisch.

Jaarstukken 2018

Provincie Staten (PS) hebben de taak om de financiële jaarstukken van 2018, het jaarverslag en de jaarrekening, goed te keuren. De financiële positie van de provincie is gezond, geven Gedeputeerde Staten (GS) aan. De nieuwe accountant gaf een goedkeurende verklaring af, maar was wel kritisch over de stukken zelf. GS gaven aan dat zij de bevindingen van de accountant serieus nemen. Al in 2018 zijn zij het programma Financiële hygiëne gestart om onder andere verbeteringen in de financiële processen en planning- en controlcyclus door te voeren. De Statenleden worden hierover de komende tijd in de Rekeningencommissie bijgepraat. PS stelden de jaarstukken vast. Partij voor de Vrijheid (PVV) en 50PLUS/Partij voor de Ouderen (50PLUS/PvdO) stemden tegen.

Kaderbrief

De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus 2020 en bevat de kaders voor de begroting 2020. In deze brief schetst het college van GS relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Vanwege de verkiezingen en de onderhandelingen over een nieuw college bevat de kaderbrief in een verkiezingsjaar minder beleidsvoornemens dan in andere jaren. PS stelden de kaderbrief vast waarbij Forum voor Democratie (FvD), Fractie Baljeu, PVV, 50PLUS/PvdO tegenstemden.

Naar aanleiding van de kaderbrief werd op initiatief van de PvdA de motie ‘Werkgroep Jeugdparticipatie’ ingediend. Deze kreeg de steun van alle partijen met uitzondering van FvD. Hiermee hebben PS besloten dat er opnieuw een werkgroep jeugdparticipatie komt. Die krijgt de opdracht om met voorstellen te komen om jongeren meer te betrekken bij provinciale politiek en bestuur.

Tweede begrotingswijziging

PS hebben de tweede begrotingswijziging aangenomen. Alleen FvD en 50PLUS/PvdO stemden tegen. Hiermee is een lijst van subsidies goedgekeurd die buiten de uitvoeringsregeling valt.

Uitbreiding Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV

De provincie heeft in 2014 het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV opgericht. Het fonds richt zich op verwezenlijking van ambities op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie. PS hebben daarvoor een fondsvermogen van maximaal € 85 miljoen beschikbaar gesteld. Het fonds is gestart met een eerste tranche van € 30 miljoen, in 2018 gevolgd door een tweede tranche van € 25 miljoen. Op dit moment heeft het fonds in totaal € 34 miljoen geïnvesteerd in 21 initiatieven. Omdat het huidige fondsvermogen van € 55 miljoen ontoereikend is voor vervolg- en nieuwe investeringen, vragen GS aan PS om een eerste deel, ter hoogte van € 11 miljoen, van de derde tranche aan het fonds beschikbaar te stellen. PS stemden in met de uitbreiding met uitzondering van FvD, Fractie Baljeu, PVV en 50PLUS/PvdO.

OV-concessie Zaanstreek Waterland (Motie vreemd aan de orde)

De motie ‘OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer’ van Partij voor de Dieren (PvdD), CDA, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid (PvdA) en SP roept GS op een zienswijze in te dienen om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan die van de verbindende lijnen. Nu rijden er 6 tot 8 bussen per uur. Dat wordt 2 keer per uur zoals staat aangegeven in het ontwerp Programma van Eisen van de Vervoerregio Amsterdam voor de OV-concessie Zaanstreek-Waterland. PS namen deze motie unaniem aan.

Hamerstukken

Indeling Statencommissies: Voor de Statenperiode 2019-2023 hebben PS de portefeuilleverdeling van de Statencommissies en de voorzitters vastgesteld. Er zijn opnieuw 4 commissies: Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG), Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK), Economie, Financiën en Bestuur (EFB) en Mobiliteit & Bereikbaarheid (M&B) met daarnaast een Rekeningencommissie die organisatorisch valt onder de commissie EFB

De begrotingen van de recreatieschappen en omgevingsdiensten: provincie en gemeenten werken in Noord-Holland samen in 7 recreatieschappen en 4 omgevingsdiensten. Dit zijn gemeenschappelijke regelingen. Elk jaar bieden de recreatieschappen en omgevingsdiensten hun jaarrekeningen ter kennisname aan de deelnemende partijen aan en worden zij in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen op de conceptbegrotingen en –begrotingswijzigingen. PS zijn bij de recreatieschappen akkoord met het niet indienen van zienswijzen en bij de omgevingsdiensten met het indienen van een zienswijze bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

De vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel: Voor de vervanging van de brug en reconstructie van een gedeelte van de N522 is de provincie bezig met het verwerven van de benodigde grond. Er is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. Om met de werkzaamheden te beginnen is het noodzakelijk om gebruik te maken van het onteigeningsinstrument. PS stemden in met het voorstel om de Kroon te verzoeken de onteigeningsprocedure te starten.

Fractiedebat over coalitieakkoord

De ChristenUnie en CDA, initiatiefnemers van het fractiedebat, wilden graag met de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA in debat over het door hen gesloten coalitieakkoord. Tijdens de Statenvergadering van 17 juni zijn hierover door de indieners vragen gesteld, maar deze zijn toen niet beantwoord. Vragen over het voorstel om een aantal reserves vrij te laten vallen, over de bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland en het sponsorbudget. GroenLinks gaf aan dat het om een akkoord gaat op hoofdlijnen en veel vragen dus nog niet te beantwoorden zijn. De coalitiepartijen vroegen PS om er vertrouwen in te hebben dat in deze periode GS niet komen met dichtgetimmerde plannen maar op tijd en vaker onderwerpen zoals faunaschade met PS te bespreken in de commissies voordat er besluiten genomen worden.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 8 juli 2019. Geïnteresseerden kunnen de vergadering terug zien via de website van Provinciale Staten.