GreenBASE: samenwerken voor meer biodiversiteit in de Haarlemmermeer

(29 juli 2019)

Het project GreenBASE werkt sinds 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. 6 akkerbouwers en 8 organisaties werken hierin samen. Het project is verlengd tot en met 2020.

Plant bezocht door insect

Bermen, akkerranden, sloten en erven bieden volop kansen voor nuttige natuur. Deze 4 elementen vormen GreenBASE, de basis voor een kleurrijke Haarlemmermeer. De komende jaren richt GreenBASE zich op monitoring van bestuivers en natuurlijke vijanden in akkerranden en bermen. Denk daarbij aan zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en sluipwespen. Dat moet vaststellen wat akkerranden én bermen kunnen bijdragen aan het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding van met name bladluis in aardappels, bieten en granen. Zo kan een goed beheer van akkerranden en bermen, met meer kruiden, voor akkerbouwers voordelen opleveren. En bovendien levert dit kleurrijke accenten in het landschap op voor de bewoners in het gebied.

Welke biodiversiteit komt er voor?

De afgelopen jaren is er naast de akkerranden, die via het Collectief Noord-Holland Zuid zijn aangelegd bij de akkerbouwers, ook extra erfbeplanting en nest- en schuilgelegenheid voor vogels, vleermuizen en wilde bijen via GreenBASE op de erven aangelegd.
Welke aansprekende soorten zijn waargenomen, waar natuurbeschermers warm van worden? Typische vogels van het erf zoals ringmus, huiszwaluw, boerenzwaluw en kerkuil, waarvan de eerste drie op de Rode Lijst van bedreigde soorten staan. Vlinders die in een akkerrand met veel klavers zijn aangetroffen waren: bruin blauwtje (Rode Lijst), icarusblauwtje en hooibeestje. Dit zijn karakteristieke soorten van een kruidenrijke vegetatie, die zich hier ook kunnen voortplanten.

Onverwachte waarnemingen

In een berm zijn soorten als duizendblad, wilde peen en zachte ooievaarsbek gevonden, die voedsel bieden aan wilde bijen, bestuivers en natuurlijke vijanden. Hier is ook de vlindersoort het hooibeestje waargenomen.

Wie doen mee aan GreenBASE?

De deelnemende partijen zijn: 6 akkerbouwers, LTO Noord, Collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland met het programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer Crop Science via Bayer ForwardFarming. CLM begeleidt en ondersteunt het project. Sinds 2019 is ook het Hoogheemraadschap van Rijnland aangesloten.

Vervolg GreenBASE 2019-2020

GreenBASE loopt door tot en met 2020. De provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Haarlemmermeer en Bayer Crop Science maken het project, uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, financieel mogelijk.