RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af

(30 juli 2019)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deel 2 van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ afgerond.

Inwoners konden deze vragen voor en na de bewonersavond van 28 november 2018 indienen.

4 juni 2019 heeft het RIVM het eerste deel het onderzoek afgerond. Toen zijn de resultaten van de veegmonsters bekend gemaakt. Hieruit bleek dat in de onderzochte monsters na een grafietregen metalen en PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zitten. De geschatte blootstelling voor de metalen lood, mangaan en vanadium is voor jonge kinderen ongewenst voor de gezondheid, zo gaf het RIVM toen aan.

Beantwoording bewonersvragen

In 2018 ontstond in de IJmond onrust door de zogenoemde grafietregens. Er leefden veel vragen over de effecten hiervan op de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord. Samen met een klankbordgroep uit de regio heeft het RIVM bekeken, naar welke onderwerpen mogelijk vervolgonderzoek nodig is.

Er zijn 8 mogelijke onderwerpen die in het voorstel voor vervolgonderzoek aan bod komen:

  • Meer onderzoek naar grafietregen
  • Onderzoek naar het (algemene) stof dat in de woonomgeving te vinden is
  • Luchtmetingen op ‘ervaren (on)gezonde dagen’
  • Onderzoek naar moestuinen en bramen
  • Onderzoek naar acute klachten
  • Onderzoek naar chronische klachten
  • Angst en stress en gevolgen voor de gezondheid
  • Meten van bloedwaarden

Vervolg

Het RIVM heeft het voorstel voor vervolgonderzoek afgerond. Hiervoor werkt het RIVM samen met de klankbordgroep. Na het reces bespreken Gedeputeerde Staten het nog te ontvangen advies voor vervolgonderzoek en nemen hierover een besluit.

Het RIVM werkt in dit project samen met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Kennemerland en de inwoners van de IJmond. Er is een klankbordgroep opgericht waarvan omwonenden en experts van andere organisaties deel uitmaken. De onafhankelijke positie van RIVM is vastgelegd in de Wet op het RIVM.

De provincie, Harsco Metals en Tata Steel hebben geen rol in de klankbordgroep of in het opstellen van het onderzoeksvoorstel.

Op de website van RIVM staat het onderzoek beschreven. Meer informatie over eerdere beantwoording van bewonersvragen vindt u op deze pagina. Overige informatie over overlast Tata/Harsco staat hier.