Stuurgroep Duinpolderweg van 10 juli 2019

(18 juli 2019)

Sinds eind 2018 wordt gewerkt aan de invulling van de planuitwerkingsfase van het project Duinpolderweg in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland en hun partners (de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse, Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam).

Werkzaamheden aan de 7 bruggen bij de kruising Hoofdweg - (Nieuwe) Bennebroekerweg

Leden van de stuurgroep Duinpolderweg hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gevraagd helderheid te geven over hoe zij invulling gaat geven aan het coalitieakkoord. Dit gezien de besluiten die eind 2018 en in de jaren ervoor ten aanzien van het project Duinpolderweg genomen zijn. Nu er nog geen nieuwe besluiten zijn genomen blijven de reeds gemaakte afspraken overeind, rekening houdend met de nieuwe politieke situatie die in Noord-Holland is ontstaan en die consequenties zal hebben voor de inzet van de provincie Noord-Holland in het project.

Vanwege het naderende zomerreces is afgesproken dat direct na het reces een vervolggesprek met de stuurgroep gepland wordt om meer duidelijkheid hierover te krijgen.