Verkenningstraject Schipholcorridor afgerond

(10 juli 2019)

De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Samen met veel partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opgaven op de treincorridor Leiden-Schiphol-Weesp-Lelystad. Dit als onderdeel van de MRA actie 1.8 OV knooppunten.

De opgedane kennis en inzichten vormen de basis voor de keuzes bij de verdere ontwikkeling van de 17 OV-knooppunten langs deze corridor. De verkenningsfase is eind juni 2019 bestuurlijk vastgesteld en besproken in de MRA platformen Ruimte en Mobiliteit. Zie ook de rapportage P+R MRA

Vervolgtraject Schipholcorridor

Nieuwe inzichten gaan over de ruimtelijk-economische ontwikkelingen (woningbouw, bedrijvenlocaties) en kansen voor recreatief gebruik (poortfunctie). Met de verkregen informatie rondom P+R locaties, blijkt er grote behoefte te bestaan in de regio naar een bredere visie hierover op MRA niveau.

Hier wordt in de komende periode verder aan gewerkt. Dit geldt ook voor de bereikbaarheid van de Schipholregio en de relatie met de ontwikkeling van Lelystad Airport die is onderzocht. Zo blijf het programma OV-knooppunten betrokken bij het Programma Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (MIRT ZWASH).

Het onderzoek heeft geen eenduidige opgaven gevonden die spelen op het niveau van de gehele corridor. Daarom worden de specifieke opgaven de komende periode verder opgepakt op de betreffende knooppunten of op deeltrajecten van de corridor en ondergebracht binnen het actieprogramma van OV-knooppunten (actie 1.8 MRA). Voor enkele opgaven wordt aangesloten bij andere programma’s en trajecten zoals ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid MRA’ en MRA Landschap.

Ook wordt verder gegaan met de ontwikkeling van de verschillende knooppunten langs deze corridor met hulp van de kennis- en procesinstrumenten die zijn ontwikkeld vanuit het provinciale programma OV-knooppunten en de opgedane inzichten uit het traject Schipholcorridor.

Achtergrond traject Verkenningsfase Schipholcorridor

In 2017 is een eerste voorverkenning uitgevoerd voor de Schipholcorridor onder MRA actie 1.8 (OV knooppuntontwikkeling), waarna acht opgaven zijn benoemd die verdere uitwerking behoefden. Deze opgaven zijn geformuleerd en opgepakt in samenwerking met vele partijen (onder andere alle gemeenten langs de corridor, 3 provincies, Schiphol, Ministeries van I&W en BZK en Holland Rijnland), met als trekkers de provincie Noord-Holland en gemeente Almere. Vanuit de MRA platformen Ruimte en Mobiliteit is eind 2017 de opdracht gegeven dit verder te verkennen (verkenningsfase).

Meer informatie: www.noord-holland.nl/ovk