Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 maart 2019

(05 maart 2019)

Initiatiefvoorstellen, interpellatiedebatten, een aantal moties en leerlingen van het Clusiuscollege uit Castricum die tijdens de vergadering aan een verkiezingsfilm werkten.

Interview voor verkiezingsfilmpje Provinciale Staten in Haarlem in 2019
Interview voor een verkiezingsfilm.

Het was nog een volle agenda waarover de Statenleden deze laatste Statenvergadering voor de verkiezingen moesten vergaderen. Provinciale Staten namen onder andere besluiten over de herinrichting van twee provinciale wegen (N241 en N247) en een aanpak voor een afvalvrije provincie. Daarnaast maakten zij geld vrij voor een multi-modale mobiliteitspakket om de bereikbaarheid van de regio Amsterdam-Hoorn te verbeteren.

Verkeersveiligheid Waterland en de N247

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de doorstroming, bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Hiervoor zijn onderhoud en een aantal verkeersmaatregelen nodig aan de N247 in de gemeenten Amsterdam en Waterland waaronder de kruisingen met de Bernardlaan en bij ‘t Schouw (N235) en de aanleg van fietspad Katwoude tussen Nieuwendam en Wagenweg. Met de goedkeuring van het Provinciaal Inpassingsplan N247 door Provinciale Staten kan de N247 aangepakt worden. Alleen de Partij voor de Dieren heeft tegengestemd.

Veilig maken van N241 (A.C. de Graafweg)

De N241 A.C. de Graafweg is een provinciale weg die de N242 met de A7 verbindt. Deze weg loopt van Verlaat naar Wijzend via Opmeer en doorkruist drie gemeenten: Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik. Daarnaast grenst de weg aan de watergang Westerlangereis in de gemeente Hollands Kroon. De weg staat bekend als gevaarlijk omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de eisen die aan het bestaande wegennet worden gesteld. Er vinden bijna jaarlijks dodelijke ongelukken plaats of ongelukken met ernstig letsel tot gevolg. De provincie wenst de veiligheid van de A.C. de Graafweg (N241) te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) wordt het planologisch mogelijk gemaakt het project herinrichting A.C. de Graafweg (N241)  - verbreden weg en fietspad - te realiseren. De werkzaamheden aan de N241 vinden naar verwachting rond 2020 plaats. Discussie vond met name plaats over geluidsoverlast op de hoogte van Opmeer en de bomen die straks verdwijnen. Moties om groen te behouden en maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast haalden het niet. Het PIP is aangenomen. Tegengestemd hebben de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

28 miljoen voor bereikbaarheid regio Amsterdam-Hoorn

Hoe kunnen we in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn zorgen voor meer woningen, economische groei en de bereikbaarheid van het gebied verbeteren? Dat vraagt om samenwerking tussen een flink aantal partijen in het gebied en een pakket aan maatregelen: verbeteringen van het fiets- en openbaar vervoer-netwerk, het wegennet en mobiliteitsmanagement maatregelen. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid. Betrokken partijen zijn Gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Koggenland, Hoorn, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, ProRail, NS, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam. Immers, het ontwikkelen van dit gebied gaat al deze partners aan én verschillende partijen zullen uiteindelijk financieel moeten bijdragen om de oplossing mogelijk te maken. De financiële omvang van het gewenste multimodale mobiliteitspakket bedraagt circa € 561,7 miljoen. Het Rijk heeft circa € 353 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van rijksmaatregelen. De Vervoerregio Amsterdam is bereid € 100 miljoen bij te dragen en gemeenten Zaanstad en Hoorn hebben eveneens middelen gereserveerd. PS besluiten unaniem tot een financiële bijdrage van de provincie van 28 miljoen.

Afvalloze provincie

Zwerfafval is een groot maatschappelijk probleem en kost honderden miljoenen euro’s per jaar. Naar schatting belandt in Nederland 50 tot 275 miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen. Daarom hebben Partij voor de Dieren en GroenLinks samen met ChristenUnie SGP en D66 een initiatiefvoorstel Naar een toekomst zonder (plastic) zwerfafval ingediend. Provinciale Staten vragen Gedeputeerde Staten een voorstel te doen voor verbetering in de aanpak van zwerfafval langs provinciale wegen en provinciale terreinen en het daarbij behorende kwaliteitsniveau en aan te geven hoe en wanneer dit zo spoedig mogelijk kan ingaan. Ook vragen zij om hierover ook in contact te gaan met gemeenten. En te kijken naar de toekomende gebiedscontracten. Een aangenomen amendement van de coalitie, waar de meerderheid van de oppositie tegenstemde, leidde tot ruimte voor Gedeputeerde Staten om te bezien of en hoe zij bij toekomstige gebiedscontracten de aanpak van zwerfafval langs provinciale wegen en provinciale terreinen wil aanpakken. Provinciale Staten heeft het gewijzigde initiatievoorstel aangenomen. De PVV heeft tegengestemd. 

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie SGP roept op om de belemmeringen voor personen met een beperking zo veel mogelijk weg te nemen, zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving, wat een belangrijke stap is om de doelstellingen van het VN- Verdrag Handicap te behalen. Met betrekking tot de infrastructuur ligt hier een verantwoordelijkheid voor de provincie, volgens de partij. Daarom roept zij op om personen met een handicap actief te betrekken bij de besluitvormingsprocessen over beleid en programma’s die hen direct betreffen. Het initiatiefvoorstel is unaniem aangenomen. De motie van de ChristenUnie SGP waarin zij verzoekt om een publiekscampagne te starten om de bewustzijn te vergroten voor aanpassingen aan voorzieningen in de openbare ruimte die van belang zijn voor mensen met een visuele handicap, haalde het niet.

Grafietregens Tata/Harsco

De SP stelt tijdens een door haar aangevraagd interpellatiedebat vragen over het vergunningproces rondom de nieuwe werkwijze van het bedrijf Harsco dat de afgelopen periode grafietregens heeft veroorzaakt. Hiertegen is groot protest ontstaan bij de bewoners van Wijk aan Zee. De vergunning werd afgegeven in 2016. Pas december van dat jaar, zo geven Gedeputeerde Staten aan, vond de eerste overlast van grafietregen en stof plaats. Met name in de tweede helft van 2018 ondervonden inwoners veel last en groeide het aantal vragen van inwoners over de effecten van deze overlast op hun gezondheid. De omgevingsdienst controleert regelmatig op het terrein van Harsco. Maar pas, zo legt Gedeputeerde Staten uit, als de dienst zelf overtredingen waarnemen kunnen zij een dwangsom opleggen aan het bedrijf. Dat heeft zij dan ook een flink aantal keren gedaan. Ondertussen heeft Tata steel haar excuses aangeboden en gaat zij een hal bouwen om de overlast te beperken en is er een grafietalarm in werking getreden. De provincie blijft regelmatig controleren. Wat de provincie nog meer doet kunt u hier lezen.

Woonboten bij Spuisluis

SP, 50plus en de PVV willen het verband weten tussen de bouw van het Windpark Spuisluis in de gemeente Velsen en het besluit dat de woonboten die op minder dan 600 meter afstand van het windpark liggen daar zullen worden verwijderd. Op 12 februari 2018 hebben Provinciale Staten besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van Windpark Spuisluis.

Tijdens de bespreking van de voordracht in de vergadering van de Statencommissie Ruimte & Wonen op 29 januari 2018 en in de vergadering van provinciale staten van 12 februari hebben gedeputeerde staten bij monde van gedeputeerde Van der Hoek meermalen gesteld dat de woonboten hoe dan ook weg moeten en dat de verwijdering van de woonboten geen verband houdt met de bouw van het windpark. Gedeputeerde Staten blijven op hun standpunt staan dat er geen verband is. De woonboten waren ook al een onderwerp bij de bespreking van het Provinciaal Inpassingsplan Zeesluis. De provincie probeert samen met Rijkswaterstaat, Eneco en de gemeente Velsen, zo geven Gedeputeerde Staten aan, nog steeds een oplossing te zoeken voor de woonboten bij de spuisluis. Binnenkort vindt weer een bestuurlijk overleg plaats met Rijkswaterstaat, de gemeente Velsen en Eneco. Voorafgaand daaraan zal de omgevingsmanager van de provincie langs gaan bij de woonbootbewoners. De boten moeten in 2023 weg.

Aangenomen moties 'Vreemd aan de orde van de dag'

Moties die betrekking hebben op onderwerpen die niet op de agenda van de Statenvergadering worden Moties Vreemd aan de orde van de dag genoemd.
Aangenomen werd de motie Provinciaal Actieplan Weidevogels van ChristenUnie SGP, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, D66 en PvdA. De motie riep Gedeputeerde Staten op om een actieplan voor het behoud van de weidevogels op te stellen. Alleen de VVD stemde tegen. En de motie maatwerk in ruimtelijk beleid voor zonne-energie in landelijk gebied van D66, PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie SGP. Hiertegen stemden de PVV, SP, Ouderenpartij Noord-Holland en 50 Plus.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 4 maart 2019. Geïnteresseerden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van PS. Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te vinden via het portaal Open Stateninformatie.