Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 27 mei 2019

(28 mei 2019)

Deze Statenvergadering stond in het teken van de verkiezing van de Eerste Kamer. Daarnaast werd een geitenstop afgekondigd voor heel Noord-Holland en vond een discussie plaats over de bijdrage van de provincie aan de Grand Prix-wedstrijd van de Formule 1 in Zandvoort.

Fractie Baljeu

De commissaris van de Koning gaf bij de mededelingen aan dat de fractievoorzitter van Forum voor Democratie hem schriftelijk heeft laten weten dat de heer Robert Jan Baljeu geen deel meer uitmaakt van de fractie Forum voor Democratie. Hij gaat verder als eenmansfractie, voorlopig onder de naam de Fractie Baljeu. 

Installatie en beëdiging duo-commissieleden

Elke fractie in Provinciale Staten (PS) kan maximaal 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid mag aan vergaderingen van de Statencommissie deelnemen waarin hij of zij benoemd is. Een duo-commissielid mag echter niet deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten. De volgende duo-commissieleden zijn geïnstalleerd: Tessa Wijnen (GroenLinks), Kevin  Kreuger (Forum voor Democratie), Aukelien Jellema (PvdA), Marleen Sanderse (CDA), Ronald Tiggelen (PVV), Marie-France van Oorsouw (SP), Esther Kaper (ChristenUnie), Paul Beving en Danny de Vries (50PLUS/Partij voor de Ouderen) en Iris Vos (DENK).

Bijdrage provincie aan Formule 1 in Zandvoort

De ChristenUnie heeft onder de noemer Actualiteit een verzoek gedaan om de betrokkenheid van de provincie bij de Grand Prix-wedstrijd van de Formule 1 in Zandvoort te bespreken. De provincie heeft in een recent nieuwsbericht aangegeven niet financieel te willen bijdragen aan het evenement maar wel praktische ondersteuning te kunnen bieden. De ChristenUnie, die tegen het evenement is, wilde van Gedeputeerde Staten weten of zij al een verzoek voor ondersteuning hebben ontvangen, én een discussie in Provinciale Staten over de vraag onder welke voorwaarden hulp geboden moet worden. Gedeputeerde Staten gaven aan dat zij nog geen verzoek hebben gehad. En dat als er geld mee gemoeid is het nieuwe bestuur hierover gaat. Zij stelden voor om deze discussie te voeren in de commissievergadering zodra de coalitieonderhandelingen afgerond zijn. Om die reden heeft de ChristenUnie besloten haar motie, om alle kosten die gemaakt worden in verband met het mogelijk maken van de Formule 1 bij te houden en PS daarover te rapporteren, aan te houden. 

Eerste Kamer verkiezing

Provinciale Staten hebben gestemd op  leden van de Eerste Kamer. De verkiezing vond in alle provincies tegelijkertijd plaats om 15.00 uur. De uitslag van de Noord-Hollandse stemming staat op de website van de provincie. Op vrijdag 31 mei om 16.00 uur houdt de Kiesraad in het gebouw van de Eerste Kamer een openbare zitting waarin de totale uitslag wordt vastgesteld.

Geitenstop

De provincie Noord-Holland heeft eerder dit jaar een geitenstop ingevoerd. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden en omschakeling naar geitenhouderij is niet meer toegestaan. De geitenstop is ingesteld vanwege een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de nabijheid van geitenbedrijven. Uit onderzoeken blijkt dat inwoners binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking.  Provinciale Staten hebben nu de Provinciale Ruimtelijke Verordening aangepast zodat in alle ruimtelijke plannen rekening gehouden moet worden met  de geitenstop. De stop geldt met terugwerkende kracht tot 12 december 2018. 
Het amendement van het CDA, Forum voor Democratie, de VVD, ChristenUnie en de PVV om de tekst van de Verordening zodanig te wijzigen dat het aantal aanwezige geiten mag worden vergroot ten behoeve van het afmesten van op het bedrijf zelf geboren geitenbokken, haalde het niet. Voorgestemd hebben de indieners, 50PLUS/Partij van de Ouderen  en de Fractie Baljeu. Het amendement van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP haalde het met steun van D66 en DENK wel. Dat betekent dat de tekst van de Verordening wordt: “Indien uit dit landelijk onderzoek oorzaken van de ziektelast door geitenhouderijen blijken en er zicht is op oplossingsgerichte maatregelen, kan (in plaats van het woordje ‘zal’) de wijziging van de verordening worden ingetrokken of aangepast.”
Hamerstukken

PS hebben ingestemd met:

  • de voorgestelde vertegenwoordiging van PS in een groot aantal interne en externe commissies, besturen en verenigingen. Zo hebben zij besloten dat Rosan Kocken (GroenLinks) 1e vice-voorzitter wordt van PS. En wie van de Statenleden zitting neemt in bijvoorbeeld de werkgroep Arondéuslezing, het algemeen bestuur van het Waddenfonds, de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer en de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal Overleg;
  • een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Hiermee valt nu ook Aagtenpark in Beverwijk onder het recreatieschap;
  • wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude. Dit als gevolg van de fusie van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude en daarmee de veranderende samenstelling van dagelijks en algemeen bestuur;
  • opheffing Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het schadeschap hield zich sinds 1998 bezig met het behandelen van verzoeken voor schadevergoeding veroorzaakt door de uitbreiding van Schiphol (onder andere aanleg polderbaan). De indieningstermijn is inmiddels verstreken en daarmee is het Schadeschap niet meer nodig; 
  • wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord. Hiermee verandert de naam in omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Daarnaast hebben PS besloten:

  • om geen zienswijze op de concept-begroting 2020 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds. Dit geldt ook voor de  conceptbegroting 2020 en Begrotingswijziging 2019 van de Randstedelijke Rekenkamer.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 27 mei 2019. Geïnteresseerden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien.