Besluiten Provinciale Staten 18 november 2019

(19 november 2019)

Tijdens deze vergadering stemden Provinciale Staten (PS) voor het klimaatakkoord. Ook keurden zij het Programma Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027 en het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 goed.

De vergadering was een voortzetting van de Statenvergadering van 11 november.

Klimaatakkoord

De Rijksoverheid wil voor 2030 de nationale broeikasgasuitstoot met 49% verlagen ten opzichte van 1990. Deze doelstelling vloeit voort uit het Klimaatakkoord van Parijs. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in het Klimaatakkoord de maatregelen afgesproken waarmee zij dit doel willen halen. Ook staat erin wie wat gaat doen. Alle provincies bespreken dit najaar of zij het klimaatakkoord ondertekenen. 
Provinciale Staten benadrukten in het debat dat draagvlak belangrijk is. Er werd onder meer een voorstel aangenomen waarmee de provincie draagvlak als uitgangspunt neemt voor de uitvoering van het energieakkoord. Ook gaat de provincie in gesprek met Energy Challenges om jongeren en scholen te betrekken bij energiebesparing. Een motie daarover werd aangenomen door Provinciale Staten.
Een meerderheid van de Provinciale Staten ging akkoord met het Klimaatakkoord. Tegen stemden FvD, PVV, Partij voor de Dieren, SP, fractie Baljeu en 50plus/PVDO.
Het besluit van Provinciale Staten betekent dat Noord-Holland het bestuur van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) nu machtigt om namens alle provincies het klimaatakkoord te ondertekenen.

Werkzaamheden aan windmolen

Provinciale infrastructuur 

De provincie is eigenaar van wegen, vaarwegen en fietspaden. Het gaat om circa 645 km wegen, 246 km vaarwegen en 384 km fietspaden. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden. De provincie voert naast het dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties) ook om de paar jaar groot onderhoud uit. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) geeft de provincie inzicht in het onderhoudsprogramma en de benodigde financiering voor het onderhoud. Een voorstel om de verkeersveiligheid en reconstructie van de N200 (de Zeeweg in Bloemendaal en omgeving) op te nemen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur werd door PS verworpen. Het PMO werd unaniem aangenomen door PS.

Natuurontwikkeling

PS bespraken ook het programma Natuurontwikkeling. 2 amendementen die daarbij werden ingediend haalden geen meerderheid. Het programma Natuurontwikkeling werd wel met een ruime meerderheid vastgesteld.
Metropool Regio Amsterdam:
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. In oktober 2018 besloot de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om de samenwerking te evalueren. Een externe commissie voerde deze evaluatie uit en schreef haar bevindingen op in het rapport “Meer richting en resultaat”. De evaluatie werd op 18 oktober jl. besproken door de Regiegroep MRA. PS hebben kennisgenomen van het evaluatierapport. Er is door PS een motie aangenomen om een vertegenwoordiger uit PS aan te wijzen voor deelname aan de Raadtafel32, een klankbordgroep voor de MRA bestaande uit raadsleden en Statenleden.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 18 november 2019. Terugkijken van de vergadering kan via de website.