Meer woningen gebouwd, maar aantal bouwvergunningen daalt

(01 november 2019)

In het afgelopen jaar zijn er 3.000 meer nieuwbouwwoningen gebouwd dan in het jaar ervoor. Tegelijkertijd daalt het aantal bouwvergunningen. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2019.

In de Monitor houdt de provincie bij hoeveel plannen gemeenten maken om woningen te bouwen (plancapaciteit) en hoeveel woningen uiteindelijk worden gerealiseerd.

Inhaalvraag

De stijging in nieuwbouwproductie voltrok zich geheel in Noord-Holland Zuid. In Noord-Holland Noord bleef de productie in 2018 gelijk ten opzichte van 2017. In alle regio’s, afgezien van de Kop van Noord-Holland, is nog wel sprake van een inhaalvraag. Dat is het aantal woningen dat bovenop de verwachte vraag naar woningen gebouwd moet worden om de (demografische) druk op de woningmarkt te laten afnemen.  

Plancapaciteit en woningbehoefte

In alle regio’s is op papier voldoende capaciteit aanwezig, zowel voor de behoefte tot 2030 als de behoefte tot 2040. Dit is inclusief de inhaalvraag. De totale netto plancapaciteit is in 2019 voor Noord-Holland 395.800 woningen. De bouwproductie lag in 2018 hoger dan de aanwas van harde plannen (dat zijn woningbouwplannen die zijn vastgesteld in een bestemmingsplan en waar bouwen planologisch gezien mogelijk is). Het is belangrijk dat op korte termijn een gedeelte van de zachte plancapaciteit hard wordt en dat het aantal verleende bouwvergunningen omhoog gaat, zodat er daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Bouwvergunningen

Het aantal verleende bouwvergunningen tot en met het tweede kwartaal van 2019 vertoont voor Noord-Holland een dalende lijn vanaf begin 2018. Hierbij is het beeld per regio wel verschillend. 

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening. Wat hiervan de eventuele gevolgen zijn voor de geplande woningbouw is nog niet volledig in beeld en is nog niet zichtbaar in deze monitor. De provincie werkt momenteel aan een inventarisatie van de omvang van deze problematiek en wat de mogelijkheden zijn om dit op te lossen.