Bomenkap in Hilversum: feiten op een rij

(03 september 2019)

Om ruimte te maken voor de vrije busbaan tussen de A27 en het station, de nieuwe weg parallel daarlangs en de natuurbrug over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, worden er bomen gekapt. De meeste bomen staan aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De aannemer gaat begin oktober van start. Het kappen en bouwrijp maken van de gronden neemt ongeveer vier maanden in beslag.

Ook binnenstedelijk verdwijnen er bomen: een strook ten noorden van het spoor bij de Anthony Fokkerweg en ten zuiden van het spoor bij het Tergooi ziekenhuis. De moeraseiken langs het Wandelpad worden niet gekapt maar verplaatst.

Kaart Hilversum
Klik voor een vergroting (pdf, 1,6 MB)

Bomencompensatie

De gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, bij voorkeur in het projectgebied zelf en anders binnen de gemeente of provincie. Zo komen er nieuwe bomen op de grondwallen die straks langs bus- en spoorbaan worden aangelegd om overlast voor dieren en recreanten tegen te gaan. Binnen de bebouwde kom komen er nieuwe bomen langs de busbaan (82 stuks) en op de plek waar nu nog de Weg over Anna’s Hoeve ligt.

Voor de te kappen bomen bij de Anthony Fokkerweg en het Tergooi ziekenhuis is momenteel binnen Hilversum geen geschikte herplantlocatie beschikbaar. Daarom stort de provincie een bedrag van ruim € 122.000 in het gemeentelijk herplantfonds: het kapitaal voor nieuwe bomen blijft op die manier voor de gemeente behouden. Van een aantal volwassen beuken wordt het kaphout ter beschikking gesteld aan Hilversumse praktijkscholen en/of meubelmakers. Ook wordt een flink aantal inheemse boomsoorten na de kap actief aangeboden aan duurzame initiatiefnemers binnen de provincie.

Natuur centraal bij herinrichting

Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn worden de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg opnieuw ingericht. Het versterken van de natuur staat daarbij centraal. De aanleg van de natuurbrug zorgt ervoor dat dieren veilig kunnen oversteken tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Om biodiversiteit te bevorderen wordt het huidige bos deels uitgedund en omgevormd tot een bos-heideverbinding: want meer licht zorgt voor nieuw groen en dat trekt meer soorten aan. De film Voltooiing Groene Schakel geeft een duidelijk beeld van het doel dat provincie, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Laren en Hilversum hierbij voor ogen hebben. Begin september 2019 is het schetsontwerp voor de beide natuurgebieden gepresenteerd aan publiek en pers. Meer informatie hierover op de pagina Voltooiing Groene Schakel.

Voorzorgsmaatregelen

De afgelopen periode zijn er diverse vleermuiskasten geplaatst en er is een sperwernest verplaatst naar een locatie buiten het toekomstig werkgebied. Ook voor andere diersoorten zijn alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden. Het kaphout van de bomen worden afgevoerd via de Zandheuvelweg.