Aanpassing in de planning van het natuurproject Schil Naardermeer

(28 april 2020)

De provincie Noord-Holland wil samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten het gebied rondom het Naardermeer zo optimaal mogelijk inrichten om daarmee de bijzondere natuur te behouden.

In het najaar van 2019 zouden zowel het bestemmingsplan als het watergebiedsplan van het project ter inzage gelegd worden. Maar omdat de financiering nog niet helemaal rond is wordt de planning iets naar achteren geschoven. Op dit moment loopt er onder andere een aanvraag voor een Europese subsidiebijdrage.

Waarom maatregelen?

Het Naardermeer kent een grote rijkdom aan planten en dieren. Het is daarom ook onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebied. De kwaliteit van de natuur staat echter onder druk: het gebied dreigt te droog te worden, doordat het water uit het binnendijkse Naardermeer langzaam wegloopt naar de omliggende gebieden (de schil). Daarom maken we plannen om van deze schil een natuurlijk rietlandschap te maken. Zo ontstaat een nattere zone met hoge natuurwaarden die het water langer kan vasthouden. Dit is goed voor het hele gebied van het Naardermeer. De ‘schil’ ligt er voor het grootste deel al, maar nog niet alle grond is beschikbaar om dit mooie en noodzakelijke project te kunnen uitvoeren.

Twee plannen

Belangrijk onderdeel van het proces is het bestuurlijk vaststellen van twee plannen: het provinciaal bestemmingsplan, ook wel provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer genoemd, en het watergebiedsplan Naardermeer. In het provinciale bestemmingsplan regelen we de natuurbestemming voor de ‘schil’ met als bijlage het inrichtingsplan waarin de maatregelen staan. Parallel hieraan wordt in het watergebiedsplan het toekomstig waterbeheer beschreven inclusief een nieuw peilbesluit. Dit peilbesluit geldt dan voor het Naardermeer en de ‘schil’. Samengevat zal in deze plannen worden uitgewerkt hoe het gebied er uiteindelijk uit moet komen te zien.