Enquête moerasvogels: wat heeft uw voorkeur?

(01 april 2020)

U kunt nu meedoen aan een online enquête over moerasvogels. Deze gaat over de vraag hoe we het leefgebied voor moerasvogels in het Oostelijke Vechtplassengebied kunnen verbeteren.

Inwoners hebben de gelegenheid hun voorkeuren aan te geven en mee te denken.
Het zijn vreemde tijden met het coronavirus. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u op dit moment andere prioriteiten heeft, maar als u de tijd kunt vinden om mee te doen, stellen we dat enorm op prijs. U vindt de enquête op www.wijdemeren.nl/moerasvogels.

Waar gaat het over?

Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger, roerdomp, woudaapje en porseleinhoen, hebben het moeilijk in het plassengebied. Projectleider Renier Koenraadt: “Omdat de Oostelijke Vechtplassen in 2013 door de bijzondere natuurwaarden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, hebben we de taak deze vogels in stand te houden. Eind vorig jaar startte de provincie Noord-Holland met de gemeente Wijdemeren en Waternet een verkenning om het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren. Hiervoor zijn tijdens bijeenkomsten ideeën en mogelijkheden opgehaald. Dat kan bijvoorbeeld door de groei van riet langs de oevers van de plassen en vaarten te stimuleren. Maar ook door nieuwe moerassen aan te leggen, graslanden te plaggen en het open landschap te herstellen. We hebben hiervoor verschillende locaties in beeld. De komende maanden gaan we keuzes maken uit de vele ideeën en mogelijkheden. We hebben afgesproken naast de kosten en effectiviteit van de maatregelen, ook de voorkeuren van de inwoners mee te wegen. Ik ben daarom erg benieuwd naar de reacties.”

Hoe kunt u meedenken?

Op www.wijdemeren.nl/moerasvogels vindt u een uitgebreide toelichting met de ideeën en mogelijkheden. U kunt daar ook de enquête invullen. Ook kunt u aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van de uitkomsten van de verkenning. Helaas is het op dit moment, in verband met het coronavirus, niet mogelijk een inloopavond te organiseren om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven. Op een later moment lichten we deze verkenning nog graag aan u toe.

Wat doen we met uw inbreng?

Koenraadt: “De resultaten van de enquête nemen wij mee in de beoordeling van ideeën en mogelijkheden. Dit voorjaar verschijnt daarover een eindrapport met een advies voor de Stuurgroep voor de Oostelijke Vechtplassen. De Stuurgroep voor de Oostelijke Vechtplassen besluit dan naar verwachting komende zomer welke ingrepen prioriteit krijgen. Deze worden dan verder voorbereid en uitgevoerd. Over het vervolg zullen we inwoners blijven informeren. Ingrepen die geen prioriteit krijgen, blijven in beeld voor de langere termijn.”

De maatregelen voor moerasvogels maken deel uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners zich verenigd hebben om – door meerdere projecten – gezamenlijk een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar het prettig wonen en recreëren is, met ruimte voor de natuur.