Natuurvergunning voor biomassacentrale Diemen

(08 april 2020)

Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen 2 aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale.

Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen 2 aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale. De uitstoot van het totale complex, inclusief de toekomstige biomassacentrale, wordt lager dan van het complex dat er nu staat. Ook wordt de maximale uitstoot die in de natuurvergunning van 2015 is genoemd hersteld. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Vattenfall Diemen
(foto: Victor Schmidt)

Op de locatie waar de biomassacentrale gaat komen staan nu 2 aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale. Daarvoor is in 2010 en 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven.

In juni 2019 hebben alle betrokken partijen - vooruitlopend op de natuurvergunning die door de provincie en de verklaring van geen bezwaar die door de gemeente Diemen moesten worden verleend -  een convenant gesloten waarin vergaande afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van de nieuwe biomassacentrale, het tijdelijke gebruik van biomassa en de te hanteren duurzaamheidscriteria. Alle partijen – ook de provincie – hebben met dit convenant ingestemd.

Stikstofneerslag

Als een aanvrager aan alle eisen voor de wet Natuurbescherming voldoet, dan kan hij een natuurvergunning krijgen. Er mag bijvoorbeeld niet extra stikstof neerslaan op natuur.

Uit berekeningen blijkt dat geen extra stikstof neerslaat op de natuur, niet tijdens de bouw van de biomassacentrale en niet daarna wanneer hij in gebruik is. Dat komt omdat de andere op het terrein aanwezige installaties met minder vermogen en minder uren gaan draaien.

De gehele toegestane stikstofuitstoot wordt daarnaast minder, omdat in de natuurvergunning uit 2015 een te hoge maximale uitstoot was opgenomen. Hoewel Vattenfall nooit tot de maximale uitstoot is gekomen, is deze omissie aangepast, zodat het gehele complex vanaf nu minder stikstof mag uitstoten dan voorheen.