Plannen duurzame Cruquiusbrug (N201) ter inzage

(27 augustus 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Cruquiusbrug ter inzage. De brug in de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede is aan vervanging toe.

De provincie grijpt de gelegenheid aan om bij de bouw haar duurzaamheidsambities te verwezenlijken: de nieuwe brug wordt geheel energieneutraal en circulair gebouwd.

De Cruquiusbrug
 
De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Aan de westelijke brug richting Hoofddorp vindt groot onderhoud plaats. Met de aanpassingen aan de brug wordt de doorstroming van het wegverkeer op de N201 verbeterd.

Duurzame brug

De nieuwe brug wordt energieneutraal, circulair  en onderhoudsarm gebouwd. Een energieneutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt. Ook wordt de nieuwe brug gebouwd met gestandaardiseerde brugonderdelen die makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden of vervangen. De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe door de inzet van innovatieve technologie een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

PIP Cruquiusbrug

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Het PIP Cruquiusbrug gaat in op bestemmingswijzigingen die nodig zijn voor de aangepaste breedte van de nieuwe brug, het verlengen van de bestaande voetgangerstunnel aan de kant van Heemstede en de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van Haarlemmermeer.

Planning

Het ontwerp-PIP Cruquiusbrug ligt vanaf 4 september 6 weken ter inzage via de provinciale website, via Ruimtelijkeplannen.nl en in de gemeentehuizen van Heemstede en Haarlemmermeer. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. De provincie organiseert digitale inspraakmomenten om het ontwerp PIP toe te lichten. Alle informatie is ook te vinden op de website van de Cruquiusbrug. Naar verwachting stellen Provinciale Staten van Noord-Holland het definitieve PIP Cruquiusbrug begin 2021 vast. Ook hierna volgt een terinzagelegging van 6 weken voor eventueel bezwaar. De ingebruikname van de brug staat gepland op begin 2024.

Totstandkoming

Het PIP Cruquiusbrug is in overleg met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland tot stand gekomen. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten. Ook heeft er een scholierenbattle plaatsgevonden die veel innovatieve ideeën heeft opgeleverd.

Meer informatie

Raadpleeg de website van de Cruquiusbrug voor de meest actuele stand van zaken én achtergrondinformatie over de PIP-procedure. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Duurzame infra

De provincie is eigenaar en opdrachtgever van de eigen infrastructuur en kan zélf maatregelen treffen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. En dat doen we dus ook. Zo werken we samen met onze collega’s en partners aan het verduurzamen van de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten. Dit doen we door duurzame maatregelen te kiezen bij het beheer en de aanleg van nieuwe infrastructuur. In de infrastructuur- en groenprojecten gebruiken we bijvoorbeeld grondstoffen die minder CO2 uitstoten. Dit alles met als doel: een 100% circulair bouwproces in 2050. Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor nu en in de toekomst.