Spectaculaire groene natuur door Kust op Kracht

(19 augustus 2020)

De versterking van de kust tussen Petten en Camperduin leidt tot een forse verbetering van de natuur.

Het onderzoeksrapport over de natuurprojecten uit ‘Kust op Kracht’ laat zien dat er de afgelopen jaren meer dan 50 bijzondere plantsoorten bij zijn gekomen. Het Natuurnetwerk Nederland krijgt daarmee een flinke impuls.

In 2015 is met de Hondsbossche Duinen een nieuwe, veilige kustverdediging tussen Petten en Camperduin aangelegd. Tegelijkertijd heeft de provincie Noord-Holland het initiatief genomen om in het gebied de natuurwaarden te verhogen, de regionale economie te versterken en recreatie en toerisme te bevorderen. Tussen Camperduin en Callantsoog zijn zo’n 50 projecten opgestart met fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, strandopgangen en nieuwe natuur. Dit gebeurde samen met gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen, ondernemers en agrariërs.

Spectaculaire groei

De natuurprojecten voor de polders Callantsoog en de Harger- en Pettemerpolder zijn nu onderzocht. De onderzoekers inventariseerden de huidige bijzondere plantsoorten en vergeleken ze met gegevens uit de periode 1979-1990. Met name de resultaten voor Callantsoog zijn spectaculair. 

Callantsoog

Zo zijn er rond Callantsoog 4 percelen voormalige bollengrond ingericht als zandpolders en binnen het Natuurnetwerk getrokken. Op die percelen groeiden in 1980-1990 hooguit 4 bijzondere plantensoorten. In 2019 waren dat 59 bijzondere soorten, van de kikkerbeet (een waterplant, de kikker zelf bijt niet) tot moeraswespenorchis (een orchidee). Bij de Uitlandse polder (noordelijk van het Zwanenwater) zijn agrarische graslanden ingericht. Het aantal bijzondere planten steeg van 4 naar 43. En bij de waterberging van de Zijperzeedijk steeg het aantal van 0 naar 19. Bovendien bieden de natuurpolders plek voor sterns, bergeenden, lepelaars, kluten en andere steltlopers.

Klimaatlessen

De groei van de  bijzondere plantensoorten komt door veranderingen in de waterhuishouding. De duinen kennen een overgang van zout naar zoet water. Hoe meer ruimte voor die overgang, hoe meer bijzondere natuur. Zo biedt de Uitlandse polder nu een buffer om het schone kwelwater uit de duinen op te vangen en blijft het water langer in het gebied.

(Zoet)water wordt steeds schaarser. De natuurprojecten van Kust op Kracht geven naast mooie natuur ook lessen hoe om te gaan met aanpassingen aan het klimaat. Het zijn voorbeelden hoe om te gaan met verzilting, hoe zoetwater vast te houden en hoe ruimte te maken voor de flinke regenbuien van de laatste tijd.

Download

Onderzoek Kust op Kracht: Monitoring ecologische effecten op flora en vegetatie in de Polder Callantsoog en Harger- en Pettemerpolder (pdf, 135 MB)