Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 december 2020

(15 december 2020)

Provinciale Staten spraken onder meer over datacenters en damherten.

De Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland is een nieuwe partij in Provinciale Staten. Suleyman Koyencu werd geïnstalleerd als Statenlid voor Denk. 

Tijdens de laatste Statenvergadering van het jaar 2020 namen de Statenleden het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) voor de ‘laatste begrotingswijziging 2020’ met een grote meerderheid aan. De 5 Statenleden die zich afsplitsten van Forum voor Democratie (FvD) vormen een nieuwe fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland (PS): de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland (OSNH). Daarmee bestaan PS nu uit 14 fracties. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bedankte alle Statenleden voor hun extra inspanning bij de online Statenvergaderingen van het afgelopen jaar. Vanwege corona was de publieke tribune gesloten. PS blijven vooralsnog tot 8 maart 2021 online vergaderen.

Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen online over onder meer datacenters.
Satenleden en gedeputeerde online in gesprek over datacenters.

Datacenters

De Statenleden spraken over de bouw van datacenters in de gemeente Hollands Kroon, naar aanleiding van een actualiteit en moties van de SP. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren onder meer de inpassing in het landschap, het bestemmingsplan, de besluitvorming, het energieverbruik van datacenters en de rol van de provincie. Gedeputeerde Edward Stigter ging in op de vragen en ontraadde de moties. Hij vertelde dat de gemeente Hollands Kroon het bevoegd gezag is en dat GS op 26 november een zienswijze hebben ingediend op het bestemmingsplan. Ook wees hij op de mogelijkheid van GS om een aanwijzing te geven. Verder kondigde hij een ‘datastrategie’ voor heel Noord-Holland aan, die in het voorjaar van 2021 gereed moet zijn. Het onderwerp datacenters komt begin volgend jaar terug in één van de Statencommissies. De SP houdt de moties aan tot de bespreking van de datastrategie. Een motie van OSNH over een verzoek aan GS om toe te zien op burgerparticipatie bij de bouw van het nieuwe datacenter in Hollands Kroon werd met grote meerderheid verworpen. 

Terugzien en meer informatie

Door Statenleden werden diverse moties en een amendement ingediend, waarvan en geen werd aangenomen. Een aantal moties werd aangehouden of ingetrokken. Alle voorstellen, ingediende moties of amendementen zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 14 december 2020. Daar zal ook de wijze waarop de partijen stemden terug te vinden zijn. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort terugzien via de website.

Hoofdelijke stemming en voorgenomen besluiten

PS hielden op verzoek van de PvdD online een hoofdelijke stemming over de motie over een ‘second opinion voor de damherten’. Bij een hoofdelijke stemming moeten alle Statenleden één voor één in beeld worden gebracht, duidelijk herkenbaar zijn en dan vermelden hoe zij stemmen. De motie van de PvdD werd verworpen. De overige besluiten van PS waren ‘voorgenomen besluiten’. De fractievoorzitters van de partijen gaven tijdens de vergadering een indicatie van de wijze waarop de leden van hun fractie zullen stemmen. Na de vergadering volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden deze indicatie op een ‘stembrief’ kunnen bevestigen. De uitslag van de stemronde wordt vrijdag 18 december bekend. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen.

Uitgelicht