Inpassingsplan (PIP) Cruquiusbrug vertraagd door strengere stikstofeisen

(01 december 2020)

Voor de bouw van de nieuwe duurzame Cruquiusbrug in Heemstede (N201) doorloopt de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP-procedure). In dit proces loopt de provincie een paar maanden vertraging op doordat er nieuwe eisen zijn gesteld aan de berekening van de stikstofdepositie. Naar verwachting stellen Provinciale Staten (PS) het definitieve inpassingsplan in het voorjaar van 2021 vast.

 

pip vertraagd door strengere stikstofeisen

 

Stikstofdepositie

Door de gewijzigde eisen aan de stikstofberekeningen moet de provincie nieuwe berekeningen opstellen om de gevolgen van de bouw van de nieuwe duurzame Cruquiusbrug inzichtelijk te maken.

PIP

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten.

Zienswijzen

Een aantal partijen heeft een zienswijze ingediend op de plannen. Op deze zienswijzen wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het ontwerp Inpassingsplan. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt de Nota van Beantwoording. De provincie verwacht deze het eerste kwartaal van 2021 te versturen.

Definitief Inpassingsplan

Naar verwachting stellen de Provinciale Staten (PS) het definitieve inpassingsplan in het voorjaar van 2021 vast. Als u het niet eens bent met het definitieve inpassingsplan, heeft u de mogelijkheid beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken na publicatie van het besluit tot vaststelling. Een voorwaarde voor het instellen van beroep is dat u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-PIP en dat u belanghebbende bent. Naar verwachting wordt eind 2021 gestart met de eerste werkzaamheden aan de brug.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.cruquiusbrug.nl.

Uitgelicht