Provincie stelt grondstrategie Horstermeerpolder vast

(13 februari 2020)

De provincie zoekt beheerders voor de natuurgronden in het noordelijk deel van de Horstermeerpolder.

Daarvoor is een proces gestart waarin agrariërs en particulieren in aanmerking kunnen komen om grond van de provincie te kopen of te ruilen. Hoe dit werkt is vastgelegd in de grondstrategie.

Horstermeerpolder

Het gaat in totaal om 47 hectare grond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en om 23 hectare grond buiten de NNN-begrenzing. Omdat de provincie zelf geen natuur beheert, worden deze hectares verkocht.

Agrariërs en bewoners van de Horstermeerpolder zijn vanaf de start betrokken geweest bij het maken van de plannen en er is gebruik gemaakt van hun input. Ook is hen tijdens een informatiebijeenkomst verteld wat het beheren van natuur inhoudt. Zo mag bijvoorbeeld beperkt vee lopen op de gronden en alleen binnen bepaalde periodes mag worden gemaaid. Uit de gesprekken met de agrariërs en bewoners blijkt dat er zeker belangstelling is voor deelname aan het proces.

Etappes

Deelname aan het proces verloopt in 3 etappes. De eerste groep die benaderd wordt om grond te kopen en als natuur te beheren, zijn eigenaren, of (reguliere) pachters met grond binnen het NNN, óf eigenaren met grond en een woning die direct grenst aan de provinciale NNN-gronden, óf veehouders die binnen de zogeheten ringsloot hun woning en bedrijf hebben.

Als na deze ronde nog natuurgrond beschikbaar is, dan ontvangen overige bewoners binnen de polder, of met gronden direct grenzend aan de ringsloot die natuur willen realiseren binnen de NNN, bericht met de vraag of zij geïnteresseerd zijn om gronden met een natuurbestemming te kopen.

Na deze ronde gaan we in gesprek met alle partijen die geïnteresseerd zijn in aankoop van (eventueel nog resterende) gronden van de provincie. Mocht er daarna nog grond overblijven dan wordt besloten of deze al dan niet voor iedereen in de verkoop gaat.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door uitbreiding van het NNN wordt de biodiversiteit (rijkdom aan planten en dierensoorten) behouden en versterkt. De basis van het Natuurnetwerk Nederland is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen.

Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Deze zijn al wel begrensd.

Er zijn landelijke afspraken gemaakt dat het NNN in 2027 af moet zijn.