Eerste gebiedstafel stikstof van start over Westzaan

(02 juli 2020)

Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak stikstof start op donderdag 2 juli de eerste gebiedstafel voor de regio Westzaan.

Enkele belanghebbenden gaan in gesprek met de provincie Noord-Holland over het terugbrengen van de stikstofuitstoot en –neerslag op dit gebied om de natuur te versterken en economische ontwikkelingen te bevorderen.

Natuurgebied bij Westzaan.

Aan tafel zitten de gemeente Zaanstad, landbouworganisaties, Staatsbosbeheer en de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken. De bedoeling van het gesprek is het informeren van de aanwezigen van de stand van zaken in Westzaan. Ook worden de rollen van de deelnemers en het verdere proces besproken. Het is de bedoeling dat het daadwerkelijk aanpakken van stikstof wordt meegenomen in projecten die al lopen in Westzaan zoals het afronden van het Natuurnetwerk Nederland, de verzilting van de polder, het tegengaan van bodemdaling en de klimaatdoelen.

De provincie heeft ervoor gekozen om in het gebied Westzaan te beginnen met de aanpak van stikstof vanwege de vele opgaven die er liggen. De natuur heeft het zwaar vanwege de te hoge stikstofuitstoot uit het verkeer, de industrie en de landbouw. Daarnaast is de roep om woningen erg groot, maar kan er niets worden gebouwd vanwege de aangescherpte stikstofregels.
 
Gebiedstafels bij de andere stikstofgevoelige natuurgebieden gaan na de zomer van start. Deze liggen in veenweidegebieden en de duinen.

Meer informatie over de gebiedsgerichte aanpak van de provincie staat op de pagina Natura 2000 & Stikstof.