Moerasvogels: update verkenning verbeteren leefgebied

(14 juli 2020)

Belangenorganisaties waren dit voorjaar uitgenodigd voor de 3e integratiesessie op 30 maart voor het project ‘Verkenning mogelijkheden leefgebied voor moerasvogels’.

Deze is toen geannuleerd in verband met het coronavirus. Deze derde sessie gaat alsnog in september plaatsvinden. Als voorbereiding zijn alle belangenorganisaties afgelopen week gevraagd voor 26 augustus hun mening te geven op een tussenrapportage die dateert uit maart. Zij ontvingen hierover persoonlijk een e-mail.

De Oostelijke Vechtplassen zijn een zeer belangrijk broedgebied voor beschermde moerasvogels. Uit tellingen blijkt dat deze vogels het moeilijk hebben. Overheden hebben als taak hun leefgebied te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door de groei van riet langs de oevers van de plassen en vaarten te stimuleren, het aanleggen van nieuwe moerassen, het verwijderen van bomen in verruigde gebieden en het beschermen van rietoevers tegen ganzenvraat. Er zijn vele mogelijkheden en gebieden geïnventariseerd. Het gaat daarbij om mogelijkheden op publieke terreinen en terreinen van Vereniging Natuurmonumenten. Inwoners konden er dit voorjaar al hun mening over geven via een enquête. De uitkomsten kunt u lezen op de website van de gemeente Wijdemeren: wijdemeren.nl/moerasvogels. Nu is het aan belangenorganisaties om hun mening te geven.

Reacties bundelen

Projectleider Renier Koenraadt: “We gaan alle reacties van belangenorganisaties en inwoners straks bundelen en in september presenteren. Deze wegen mee met andere aspecten zoals de kosten en de effecten van de ingrepen. Ook geven we een doorkijkje naar het vervolg.” 

Derde integratiesessie

Belangenorganisaties die eerder ook zijn uitgenodigd ontvangen deze zomer nader bericht over de datum en locatie van de derde integratiesessie. Aanmelden is nodig. Er kunnen namelijk maximaal 48 personen deelnemen. Mocht het Rijk besluiten om de coronamaatregelen weer aan te scherpen, dan organiseren wij de bijeenkomst online. 

Vervolgstappen

Koenraadt: “De resultaten van de 3e integratiesessie verwerken wij in het eindrapport van de verkenning. Dat rapport gaat dan dit najaar met een advies naar de Stuurgroep voor de Oostelijke Vechtplassen. De Stuurgroep besluit dan welke ingrepen prioriteit krijgen. Ook wordt dan duidelijk of er een LIFE-subsidie mogelijk is. Maatregelen die prioriteit krijgen worden als onderdeel van lopende projecten of zelfstandig verder voorbereid en uitgevoerd.”

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar secretariaat_ovp@noord-holland.nl

Moerasvogel
 

Uitgelicht