Voorbereidingsbesluit voorkomt nieuwe ontwikkelingen in gebied

(09 juli 2020)

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 29 juni 2020 een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor het gebied van de geplande netuitbreiding tussen Beverwijk en Oterleek.

Met dit besluit kunnen tijdelijk geen nieuwe ontwikkelingen, zoals  bouw- of aanlegactiviteiten in het plangebied plaatsvinden die de voorbereiding van de aanleg kunnen hinderen. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 10 juli 2020 en geldt voor de periode van 1 jaar.

Netuitbreiding

Door de toenemende vraag naar elektriciteit wordt steeds meer elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). De energie die daar wordt opgewekt gaat via elektriciteitsleidingen naar verschillende plekken in de provincie. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig het netwerk te versterken. Er worden nieuwe leidingen aangelegd en er komt een inpandig schakelstation op het Bazaarterrein in Beverwijk. De uitbreiding van dit elektriciteitsnetwerk is naar verwachting eind 2023 klaar.

Inpassingsplan

Omdat de uitbreiding van het energienetwerk van groot belang is voor de hele regio, maakt de provincie een zogenaamd Provinciaal Inpassingplan (PIP). Zo’n PIP is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan, alleen legt de provincie de netuitbreiding nu in 1 overkoepelend plan ruimtelijk vast. De plannen worden in september toegelicht aan betrokkenen in het gebied. Suggesties of opmerkingen kunnen dan nog worden meegenomen in het ontwerp-inpassingsplan dat naar verwachting eind 2020 ter inzage ligt.