Partijen werken verder aan busverbinding HOV Noordwijk-Schiphol

(08 juli 2020)

De Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding Noordwijk – Schiphol wordt gerealiseerd door 8 samenwerkende partijen.

De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse, Teylingen, Haarlemmermeer, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam. Deze partijen hebben in een bestuurlijk overleg goede afspraken gemaakt over de volgende fase van dit project.

Bushalte

Al enkele jaren werken de partijen aan het verbeteren van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol tot een zogeheten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) busverbinding. Dit project zorgt ervoor dat reizigers vanuit de verschillende OV- knooppunten snel en comfortabel kunnen reizen naar hun bestemming.

Brug over de Ringvaart

De nieuwe brug over de Ringvaart is de grootste ingreep binnen het project om busreizigers en fietsers over de provinciegrens te brengen. Het nieuwe coalitieakkoord van Noord-Holland veroorzaakte onduidelijkheid over de bereikbaarheidsafspraken in de regio en leidde eerder tot een vertraging. Tijdens het bestuurlijk overleg is afgesproken het proces ter voorbereiding van de brug voort te zetten. Belangrijke randvoorwaarde voor realisatie is dat tussen de betrokken partijen nog definitieve financiële afspraken moeten worden gemaakt, waarna de overeenkomst over de inhoudelijke, procedurele en financiële afspraken door alle partijen kan worden ondertekend. De provincie Noord-Holland zal vervolgens de realisatie van deze brug- en fietsverbinding voorbereiden en uitvoeren. Nadat de overeenkomst is getekend, wordt ook een planning gemaakt voor de verder uitwerking en de realisatie en worden direct belanghebbenden hier nader over geïnformeerd.

Realisatie nieuwe infrastructuur Noord-Holland

Nu er uitzicht is op de komst van de brug is in de stuurgroep ook ingestemd met het tracé, inclusief de fietsverbinding, van de HOV-busverbinding Noordwijk-Schiphol op Noord-Hollands grondgebied. Het voorkeurstracé en voorstel om dit verder uit te werken zal nu voor besluitvorming aan GS (Gedeputeerde Staten) van Noord-Holland worden voorgelegd. De HOV verbinding ontsluit de bestaande kernen en nieuwe woningbouwontwikkelingen in Haarlemmermeer.

Werk aan de weg in Zuid-Holland

In Noordwijk worden op dit moment enkele bushaltes gemaakt. Deze zijn zo aangepast dat de bus gemakkelijk in en uit kan rijden en dat reizigers gelijkvloers in en uit kunnen stappen. Ook zijn er nieuwe abri’s (bushokjes) en fietsenstallingen geplaatst. Later in het jaar worden ook op andere locaties aanpassingen gedaan met als sluitstuk een nieuwe inrichting van de Parallel Boulevard om Noordwijk bereikbaar te houden in het hoogseizoen. Het besluit van de gemeenteraad om fietsers voorrang te geven op de rotondes in Noordwijk, staat de realisatie van het HOV niet in de weg.

Ondertussen wordt er in Voorhout gewerkt aan de aanleg van de nieuwe Randweg, waar de spooronderdoorgang onderdeel van is. Als deze klaar is volgt de uitvoering van de weg zelf. De HOV-bus zal in de toekomst over deze randweg rijden.

Werk in voorbereiding

In Sassenheim worden de mogelijkheden voor het op peil houden van de doorstroming op de N208 verkend. Mede op basis van een inspraakprocedure is bepaald welke vervolgonderzoeken de komende maanden worden gedaan. In het bestuurlijk overleg is stilgestaan bij de relatie met een bredere mobiliteitsaanpak in de regio.

In het verlengde van de Sportlaan in Lisse, naast het Fioretti College, is een brug gepland. Daarvoor moet aan de Zuid-Hollandse zijde de weg worden aangepast. Na een informatieavond begin dit jaar, wordt er nu gewerkt aan een aantal varianten voor de inrichting van de Sportlaan zodat deze aansluit op de bestaande infrastructuur en de te realiseren oeververbinding. De kansrijke varianten worden in de komende periode aan de omgeving voorgelegd.

Vergroten regionale bereikbaarheid

Zuid-Holland en Noord-Holland willen de regionale bereikbaarheid vergroten en investeren daarvoor in duurzame vormen van bereikbaarheid. Dit doen ze samen met regionale partijen zoals de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, de Vervoerregio Amsterdam en de regio Holland Rijnland.  Een belangrijke aanzet daartoe waar deze 8 partijen de komende jaren aan werken is een betere, snellere en frequentere hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol, die straks dus ook toekomstige nieuwbouwwijken ontsluit.