Eerste indicatie voor extra bos in Noord-Holland

(05 juni 2020)

In Noord-Hollandse gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kan maximaal 360 hectare bos worden aangeplant.

Dit blijkt uit een eerste rondgang van de provincie bij de terreinbeherende organisaties. Het gaat hierbij vooral om de aanplant van bos op grasvelden in recreatiegebieden. 

bos aanplant noord-holland

Provincies brachten de afgelopen tijd onder andere in kaart hoeveel nieuw bos binnen het Natuurnetwerk Nederland kan worden aangelegd. Ook de aantallen hectares bos die gecompenseerd moeten worden vanwege boskap voor natuurdoeleinden zijn bekend. Het gaat in Noord-Holland om ongeveer 155 hectare. 

Stikstof

Verder is naar de kwaliteit van het Noord-Hollandse bos gekeken. Deze lijdt onder het teveel aan stikstof. In de duinen en in de natuur van ’t Gooi verdroogt het bos bovendien door het watertekort. Ook vormen invasieve exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers, een bedreiging voor het bos. Deze moeten worden bestreden om het bos in de provincie te herstellen.

Het Rijk en de provincies werken momenteel samen met vele partners aan de bossenstrategie. Zij willen de komende 10 jaar het totale aantal hectare bos in Nederland met 37.000 hectare uitbreiden. Ze doen dit voor het herstel van de biodiversiteit en vanwege de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord.

Open landschappen

Noord-Holland is van nature geen provincie met veel bos, maar van open landschappen. De natuurgebieden bestaan naast duinen vooral uit weidevogelgraslanden en moerasgebieden. De aanplant van bomen in deze provincie gebeurt dan ook vooral buiten het Natuurnetwerk Nederland. Bijvoorbeeld bij en in nieuwe woonwijken en op bedrijventerreinen.

Het Rijk bespreekt de komende tijd met onder andere Staatsbosbeheer en gemeenten hoe extra bos buiten het NNN kan worden meegenomen in plannen voor bijvoorbeeld woningbouw. De uitkomsten van deze gesprekken worden daarna gedeeld met de provincies. Die kunnen vervolgens met deze handvatten aan de slag.


 

Uitgelicht